ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ

~Μονή Προφήτου Ηλία Αρφαρών Μεσσηνίας 19/07/2016 : https://youtu.be/mEKyRdgCM98 .-

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Το αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 06 Ιανουαρίου 2016

Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τετάρτη  06  Ιανουαρίου  2016 :
~
 
 

 
Αγία Θεοφάνεια - Φώτης Κόντογλου   Βιογραφία
~ Τα Αγία Θεοφάνεια είναι μία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας μας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού. Η ιστορία της βάπτισης έχει ως εξής: Μετά από θεία εντολή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εγκατέλειψε την ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό όπου κήρυττε και βάπτιζε. Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ημέρα ο Ιησούς και ζήτησε να βαπτισθεί. Ο Ιωάννης, αν και το Άγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν εκείνος που του ζητούσε να βαπτισθεί, στην αρχή αρνείται να τον βαπτίσει ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον. Ο Ιησούς όμως του εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον έπεισε να τον βαπτίσει. Και τότε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών διαδραματίσθηκε μία μοναδική και μεγαλειώδης σκηνή, όταν με την μορφή ενός περιστεριού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στο βαπτιζόμενο Ιησού, ενώ συγχρόνως ακούσθηκε από τον ουρανό η φωνή του Θεού η οποία έλεγε: «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» («Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου»).
~ Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα «μετανοίας» του Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω». Ο Κύριος με το να βαπτιστεί αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλίωσης με το Θεό. Έτσι η Βάπτιση του Κυρίου άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Με την καθαρτική χάρη του αγίου Βαπτίσματος ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος ανακαινίζεται και με την τήρηση των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών.
~ Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’.
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β’.
Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ σου ἐφώτισας τὰ σύμπαντα, τότε ἡ ἀλμυρὰ τῆς ἀπιστίας θάλασσα ἔφυγε, καὶ Ἰορδάνης κάτω ῥέων ἐστράφη, πρὸς οὐρανὸν ἀνυψῶν ἡμᾶς. Ἀλλὰ τῷ ὕψει τῶν θείων ἐντολῶν σου, συντήρησον Χριστὲ ὁ Θεός, πρεσβείες τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Αὐτόμελον.
Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καί τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνούντάς σε· Ἦλθες, ἐφάνης, τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.
Μεγαλυνάριον
Ἄφεσιν πηγάζων τοῖς ἐξ Ἀδάμ, ὁ τῆς ἀφθαρσίας, ἀνεξάντλητος ποταμὸς, ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, βαπτίζεται θελήσει· ἀντλήσωμεν οὖν πάντες, ὕδωρ σωτήριον.
~
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια - Ρώσικη εικόνα (Pskov), τέλος 13ου, αρχές 14ου αιώνα μ.Χ.
Αγία Θεοφάνεια - Ρώσικη εικόνα (Pskov), τέλος 13ου, αρχές 14ου αιώνα μ.Χ.
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αντρέι Ρουμπλιόβ - Η Βάπτιση, Ναός του Ευαγγελισμού, 1405
Αντρέι Ρουμπλιόβ - Η Βάπτιση, Ναός του Ευαγγελισμού, 1405
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια -  Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
Αγία Θεοφάνεια - Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια
Αγία Θεοφάνεια - 1546 μ.Χ. - Mονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος (Κρητική σχολή, Θεοφάνης ο Kρής)
Αγία Θεοφάνεια - 1546 μ.Χ. - Mονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος (Κρητική σχολή, Θεοφάνης ο Kρής)

~*** ΤΑ "ΠΕΡΙΕΡΓΑ" ΕΘΙΜΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 Εορτή των Αγίων Θεοφανείων -
 Η ιστορία της γιορτής και... η φυγή των καλικαντζάρων

Τα Θεοφάνεια ή Φώτα ή Επιφάνεια  γιορτάζουμε την βάπτιση του  Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο ή Βαπτιστή. Στην Ελλάδα ο αγιασμός γίνεται για πρώτη φορά την παραμονή των Θεοφανίων και λέγεται «Μικρός Αγιασμός» ή «Πρωτάγιαση» ή «Φώτιση».
Με την Πρωτάγιαση, ο ιερέας γυρίζει όλα τα σπίτια και με το Σταυρό και ένα κλωνί βασιλικό «αγιάζει» ή «φωτίζει» (ραντίζει) τους χώρους των σπιτιών για να φύγει μακριά κάθε κακό. Παλαιότερα, οι λαϊκές δοξασίες συνέδεαν τον φωτισμό των σπιτιών με την εξαφάνιση των καλικάντζαρων, τους οποίους φαντάζονταν να φεύγουν περίτρομοι με την έλευση του ιερέα…
Τα Αγία Θεοφάνεια είναι μία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας μας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού. Η ιστορία της βάπτισης έχει ως εξής: Μετά από θεία εντολή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εγκατέλειψε την ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό όπου κήρυττε και βάπτιζε. Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ημέρα ο Ιησούς και ζήτησε να βαπτισθεί.
Ο Ιωάννης, αν και το Άγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν εκείνος που του ζητούσε να βαπτισθεί, στην αρχή αρνείται να τον βαπτίσει ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον.
Ο Ιησούς όμως του εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον έπεισε να τον βαπτίσει.
Και τότε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών διαδραματίσθηκε μία μοναδική και μεγαλειώδης σκηνή, όταν με την μορφή ενός περιστεριού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στο βαπτιζόμενο Ιησού, ενώ συγχρόνως ακούσθηκε από τον ουρανό η φωνή του Θεού η οποία έλεγε: «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» («Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου»).
Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα «μετανοίας» του Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω». Ο Κύριος με το να βαπτιστεί αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλίωσης με το Θεό. Έτσι η Βάπτιση του Κυρίου άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος.
Με την καθαρτική χάρη του αγίου Βαπτίσματος ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος ανακαινίζεται και με την τήρηση των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών.
Ιστορικό
Όταν ο Ιησούς έγινε 30 ετών βαπτίστηκε στον Ιορδάνη Ποταμό από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που ήταν έξι μήνες μεγαλύτερός του και ασκήτευε στην έρημο, κηρύσσοντας το βάπτισμα της μετανοίας.
Τη στιγμή της Βάπτισης, κατέβηκε από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστεράς στον Ιησού και ταυτόχρονα ακούσθηκε φωνή εξ ουρανού που έλεγε: «Ούτος εστί ο Υιός του Θεού ο αγαπητός, δια του οποίου ευδόκησε ο Θεός να σώσει τους αμαρτωλούς».
Το γεγονός αυτό έχουν καταγράψει οι τρεις από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, ο Μάρκος, ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Αυτή δε είναι η πρώτη και μοναδική εμφάνιση στη Γη της Αγίας Τριάδας, σύμφωνα με τις Γραφές.
Το πότε καθιερώθηκε να εορτάζονται τα Θεοφάνεια δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς αναφέρει ότι κάποιοι αιρετικοί Γνωστικοί γιόρταζαν από τις αρχές του δεύτερου αιώνα τη Βάπτιση του Ιησού, κατ' άλλους μεν στις 6 Ιανουαρίου, κατ' άλλους στις 10 Ιανουαρίου.
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραδέχεται και περιγράφει την εορτή ως αρχαία πανήγυρη στην Αντιόχεια τη Μεγάλη και ότι από εκεί την παρέλαβαν οι Γνωστικοί. Κατά τον τέταρτο αιώνα, η εορτή των Θεοφανίων γιορτάζεται πλέον με λαμπρότητα σε όλη την Εκκλησία ως εορτή του φωτισμού της ανθρωπότητας δια του Αγίου Βαπτίσματος, απ' όπου και το όνομα «Τα Φώτα», εορτή «των Φώτων».
Τελετές
Δύο είναι οι κυριότερες τελετές των Θεοφανίων:
  • Ο Μέγας Αγιασμός, που λαμβάνει χώρα εντός των Εκκλησιών.
  • Η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, που ακολουθεί τον Μεγάλο Αγιασμό.
Η Ανέλκυση του Σταυρού
Ο Σταυρός καταδύεται σε θαλάσσιο χώρο εντός λιμένων, σε όχθες ποταμών ή λιμνών και στην ανάγκη σε δεξαμενές νερού, όπως στην Αθήνα, κατά μίμηση της Βάπτισης του Θεανθρώπου.
Η εκδήλωση αυτή στη χώρα μας έχει και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς παρίστανται οι Αρχές της κάθε περιοχής. Στην πρωτεύουσα, η επίσημη κατάδυση ορίστηκε να γίνεται από το 1900 στον Πειραιά έναντι της παλαιάς βασιλικής αποβάθρας ή του παλιού Δημαρχείου, σήμερα μπροστά από τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Παρόμοιες τελετές γίνονται σε όλους τους νομούς της χώρας.
Στον Πειραιά απαγορεύτηκε από τα προπολεμικά χρόνια η ανέλκυση του Σταυρού από βουτηχτές, έπειτα από μια θανάσιμη συμπλοκή μεταξύ τους. Στις μέρες μας, η ανέλκυση γίνεται από τον Επίσκοπο με την κορδέλα που φέρει ο Σταυρός.
Ο εκκλησιαστικός ύμνος που κυριαρχεί την ημέρα και βρίσκεται στα χείλη κάθε πιστού είναι το Απολυτίκιο των Θεοφανίων:
«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι».
Τα ήθη και τα έθιμα
Η Ελλάδα είναι πλούσια σε έθιμα και εκδηλώσεις για την εορτή των Φώτων: αρχής γενομένης από την παραμονή της, τα κάλαντα των Φώτων ψάλλονται από τα παιδιά σε πολλές παραλλαγές. Οι περισσότερες αρχίζουν με τους στίχους «Σήμερα είν' τα Φώτα και ο φωτισμός / και χαρά μεγάλη και αγιασμός…».
Επιπλέον, ο Αγιασμός των οικιών από τους ιερείς, ο οποίος στην Ελλάδα γίνεται για πρώτη φορά την παραμονή των Θεοφανείων και λέγεται «Μικρός Αγιασμός» ή «Πρωτάγιαση» ή «Φώτιση». Με την Πρωτάγιαση, ο ιερέας γυρίζει όλα τα σπίτια και με το Σταυρό και ένα κλονί βασιλικό «αγιάζει» ή «φωτίζει» (ραντίζει) τους χώρους των σπιτιών για να φύγει μακριά κάθε κακό.
Επιπρόσθετα, έθιμο αποτελεί και το «πιάσιμο του Σταυρού» από κολυμβητές, τους λεγόμενους Βουτηχτάδες, κατά την τελετή της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Γίνεται από νεαρά, κυρίως, άτομα που βουτούν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν πρώτα τον Σταυρό και να λάβουν την ευλογία του ιερωμένου, αλλά και να δεχθούν τις τιμές και τις ευχές των συντοπιτών τους.
Αλλά και τα ρουγκατσάρια, οι αράπηδες, οι καμήλες, οι μπαμπόγεροι, οι μωμόγεροι, οι φωταράδες είναι κάποια από τα έθιμα που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα και τις διονυσιακές γιορτές αλλά και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και αναβιώνουν κάθε χρόνο τις ημέρες των Θεοφανείων:
- Στη Θεσσαλία, ανήμερα της εορτής αναβιώνουν τα ρουγκάτσια (ρουγκατσάρια). Αποτελούνταν από ομάδες (10-15 μεταμφιεσμένων ατόμων) οι οποίες περιφέρονταν από σπίτι σε σπίτι παίρνοντας την ανάλογη αμοιβή. Μερικά από τα απαραίτητα μέλη του κάθε ομίλου ήταν ο γαμπρός, η νύφη (νέος μεταμφιεσμένος), ο παπάς, ο παππούς, ο γιατρός και οι «αρκουδιάρηδες», ενώ εντυπωσιάζει ο αριθμός των τραγουδιών με τα οποία οι ρουγκατσάρηδες συνόδευαν το πέρασμά τους. - Στην Καστοριά, αναβιώνουν τα «ραγκουτσάρια». Οι κάτοικοι μεταμφιέζονται και με μάσκες που έχουν συμβολικό χαρακτήρα, αφού η όψη τους είναι τρομακτική, αποσκοπούν στο να ξορκίσουν το κακό από την πόλη. Μάλιστα, ζητιανεύουν από τον κόσμο την ανταμοιβή τους, επειδή διώχνουν τα κακά πνεύματα.
- Το ίδιο έθιμο ζει και σε χωριά της Δράμας με την ονομασία ροκατζάρια. Οι κάτοικοι με τρομακτικές μάσκες και εκκωφαντικούς θορύβους από τα κουδούνια που φέρουν περιφέρονται στους δρόμους.
- Τα μπαμπούγερα, πάλι, είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εθιμικές παραδόσεις στην Καλή Βρύση της Δράμας. Από το πρωί της παραμονής, οι γυναίκες σκορπίζουν με το δεξί χέρι στάχτη γύρω από το σπίτι προφέροντας ξορκιστικές λέξεις για να φύγουν τα καλακάντζουρα και να μην έχει φίδια το καλοκαίρι. Μετά το τέλος της τελετής του αγιασμού των υδάτων τα μπαμπούγερα συγκεντρώνονται έξω από την εκκλησία. Η αμφίεσή τους είναι ζωόμορφη και ομάδες - ομάδες ή χωριστά γυρίζουν τους δρόμους του χωριού κυνηγώντας όσους συναντούν και ζητώντας συμβολικά κάποιο φιλοδώρημα.
- Οι μωμόγεροι είναι ποντιακό έθιμο από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τις ημέρες μας. Είναι σατιρικό και αναβιώνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, αλλά μερικές φορές και έως τα μέσα του Φεβρουαρίου. Λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης των Ποντίων, το έθιμο ήταν μια μορφή αναγνώρισης της ελληνικής προέλευσής τους και ένας τρόπος να ξεχαστούν από την τουρκική δουλεία και τις βίαιες εξισλαμίσεις.
Το έθιμο είναι ζωντανό ακόμα και σήμερα, ιδιαίτερα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας όπου κατοικούν Πόντιοι. Στην εβδομάδα πριν από το νέο έτος, τα άτομα θα ντυθούν με διάφορα κοστούμια-σύμβολα του πολιτισμού και της λαογραφίας των Ποντίων. Η αρκούδα συμβολίζει τη δύναμη, η ηλικιωμένη γυναίκα το παρελθόν, η νύφη το μέλλον, το άλογο την ανάπτυξη, ο γιατρός την υγεία, ο στρατιώτης την υπεράσπιση, η αίγα (κατσίκα) τα τρόφιμα και ο Άγιος Βασίλης το νέο έτος που θα φτάσει σε μερικές μέρες.
- Στο Παλαιόκαστρο της Χαλκιδικής, τηρείται το έθιμο των φωταράδων. Ο «βασιλιάς» φορώντας το ταλαγάνι και φορτωμένος με κουδούνια ανοίγει το χορό, ενώ ακολουθούν οι φωταράδες κρατώντας ξύλινα σπαθιά για να ξυλοφορτώσουν εκείνους που θα επιδιώξουν να πάρουν το λουκάνικο που στήνεται στη μέση του χωριού.
- Στον Άγιο Πρόδρομο της Χαλκιδικής, πρωταγωνιστούν οι φούταροι. Την παραμονή των Θεοφανείων, νεαροί άντρες λένε τα κάλαντα μαζεύοντας κρέας, λουκάνικα και χρήματα και την ημέρα του Άη Γιαννιού χορεύουν στην πλατεία του χωριού. Όταν κάνουν διάλειμμα, τρέχουν να πάρουν από ένα ρόπαλο και όταν ξαναμπαίνουν στο χορό πετούν τα ρόπαλα ψηλά σφυρίζοντας με όλη τους τη δύναμη για να σηματοδοτήσουν το τέλος του Δωδεκαημέρου.
- Αλλά και στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, στολίζεται η καμήλα μετά τον αγιασμό των υδάτων. Συνήθως έξι άντρες μπαίνουν κάτω από το ομοίωμα μιας καμήλας βαδίζοντας ρυθμικά ή χορεύοντας, κουνώντας κουδούνια και τραγουδώντας.
Πρόκειται για την αναπαράσταση ενός πραγματικού γεγονότος, την απαγωγής μιας όμορφης κοπέλας από το γιο του Τούρκου επιτρόπου στα τέλη του 19ου αι. Ο αγαπημένος της για να την ξαναπάρει πίσω έστησε γλέντι και για να μπει στο τουρκικό σπίτι έφτιαξε ομοίωμα καμήλας κάτω από το οποίο κρύφτηκαν οι φίλοι του. Αφού έκρυψαν την κοπέλα κάτω από την καμήλα, την έβγαλαν έξω και την επομένη τη στεφάνωσαν με τον αγαπημένο της πριν προλάβουν να την ξαναπάρουν οι Τούρκοι.
- Σε χωριά της Καβάλας και της Δράμας, αναβιώνει το έθιμο των αράπηδων. Άντρες ντύνονται με προβιές και ζώνονται κουδούνια. Λέγεται ότι οι αράπηδες ήταν πολεμιστές που μετείχαν στην εκστρατεία του Μεγαλέξανδρου και έδιωξαν με τους αλαλαγμούς τους ελέφαντες των Ινδών.


 ***  ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ "Έσπασε" το έθιμο δεκαετιών: Διχασμό φέρνει στην χώρα ο "γάμος" των ομοφυλοφίλων 
 
Σαν ένα νέο Εθνικό Διχασμό μετατράπηκε ο φετινός Αγιασμός των Υδάτων και αυτό λόγω του "γάμου" των ομοφυλοφίλων. Αν και όπως πάντα η ιερή εορτή του Αγιασμού των Υδάτων δεν στερήθηκε λαμπρότητας καθώς και φέτος τιμήθηκε η παράδοση κατά τα εκκλησιασιαστικά πρότυπα όμως στο πολιτικό επίπεδο σαν έναν νέο κύμα "Βενιζελικών" και "Βασιλικών" όπως όταν οι πρώτοι κατέφυγαν στην Θεσσαλονίκη να ιδρύσουν νέα κυβέρνηση έτσι και φέτος οι πολιτικοί μοιράστηκαν μεταξύ Αθήνας και Πειραιά.
 Έτσι για πρώτη φορά ο Πειραιάς σπάζοντας ένα έθιμο δεκαετιών δεν ήταν το κέντρο των Θεοφανείων και αυτό μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην πάει στον Πειραιά, μετά τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, για το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφυλοφίλων.
 Ο κ. Τσίπρας παρέστει στην τελετή του αγιασμού των υδάτων στη Δεξαμενή, στην Αθήνα, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. Εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και πολλοί βουλευτές αποφάσισαν να μην πάνε στον Πειραιά για τη δοξολογία, αλλά στον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη!
Το σύμφωνο συμβίωσης πλήττει και τα Θεοφάνεια: Δεν πήγαν Πειραιά Τσίπρας και Παυλόπουλος
Το μήνυμα Παυλόπουλου
Συμβολικό μήνυμα για περισσότερο φως στην Ελλάδα έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στη δήλωσή του μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων στη Δεξαμενή στο Κολωνάκι.
Το φως της αγάπης ας διαλύει τα σκοτάδια που απειλούν τη δημοκρατία και τον πολιτισμό στη χώρα μας, την Ευρώπη και τον πλανήτη, ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Παυλόπουλος.
«Ιδιώς στη χώρα μας το φως της χριστιανοσύνης να διαλύσει το σκοτάδι της φτώχειας και της ανέχειας που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους» κατέληξε ο κ. Παυλόπουλος.
Και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όμως, δεν παρέστει στη λειτουργία στον Πειραιά, αλλά στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάληρο και εν συνεχεία στην κατάδυση του Σταυρού στην παραλία του Φλοίσβου. 
 Ο Αγιασμός των Υδάτων στον Πειραιά
 Την κυβέρνηση στον καθαγιασμό των υδάτων για τα Θεοφάνεια στον Πειραιά εκπροσώπησε ο υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος αποδοκιμάστηκε από ναυτεργάτες.
Φέτος, ο καθαγιασμός των υδάτων στον Πειραιά πήρε... πολιτικό χρώμα, μετά την άρνηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου να μην παραστούν, ενοχλημένοι από τις δηλώσεις και τις θέσεις του μητροπολίτη Πειραιά Σεραφείμ για το σύμφωνο συμβίωσης.
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς δεν άφησε αναπάντητη την κίνηση αυτή και μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (05.01.2016) όπως μπορείτε να διαβάσετε εδώ άστραψε και βρόντηξε και για το γεγονός ότι η ΕΡΤ1 δεν θα μεταδώσει την τελετή των Θεοφανείων από τον Πειραιά: «Ανακάλεσε (σ.σ. η κυβέρνηση) την κρατική τηλεόραση, η οποία επί δεκαετίες μεταδίδει στα πέρατα της Γης την τελετή των Θεοφανείων, στο πρώτο λιμάνι της χώρας. Δυστυχώς, έχουμε μία κυβέρνηση, η οποία εξελέγη μεν δημοκρατικώς, εκμεταλλευόμενη την οικονομική τραγωδία της χώρας, αλλά πάσχει από όζουσα φασίζουσα νοοτροπία και από εμπάθεια και εκδικητικότητα».
Τελικά η μετάδοση έγινε παράλληλα από την ΕΡΤ1 δηλαδή και της τελετής στο Κολωνάκι και στον Πειραιά
Ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που παρέστη στον καθαγιασμό των υδάτων ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Παρόντες επίσης ο Γιάννης Τραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Δημήτρης Καμμένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ο Ηλίας Κασιδιάρης από τη Χρυσή Αυγή.
Που βρέθηκαν οι πολιτικοί
 Στο Λασίθι ο Πλακιωτάκης
 Στην Κρήτη βρίσκεται για τα Θεοφάνεια ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης θα παραστεί στην τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. 
 Μόνο ο Λεβέντης θα πάει στον Πειραιά 
 Ο μόνος πολιτικός αρχηγός που θα δώσει το «παρών» σήμερα στον Πειραιά θα είναι ο πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. 
 Στη φρεγάτα «Κουντουριώτης» ο Πάνος Καμμένος 
 Ο Πάνος Καμμένος, σύμφωνα με εφημερίδα, θα βρεθεί στη φρεγάτα «Κουντουριώτης» και εκεί ανάμεσα στην Υδρα και στις Σπέτσες θα πραγματοποιήσει (με στρατιωτικό ιερέα) εν πλω τη δοξολογία. Εκεί οι βατραχάνθρωποι του Πολεμικού Ναυτικού θα πέσουν στα νερά του Αργοσαρωνικού για να πιάσουν τον Σταυρό.
 Συγκίνηση στη Σμύρνη 
 «Για πρώτη χρονιά θα γίνει Αγιασμός των Υδάτων στο λιμάνι της Σμύρνης. Επίσημα, είναι η πρώτη χρονιά. Το είχαμε κάνει πριν από δεκα-τόσα χρόνια, αλλά όχι επίσημα. Αυτή τη φορά έχει εκδοθεί κανονική άδεια από την τουρκική κυβέρνηση, το υπουργείο των Εσωτερικών», λέει στο pontos-news.gr ο π. Κύριλλος Συκής, αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, ιερατικός προϊστάμενος Αγίας Φωτεινής Σμύρνης.
 Ο αγιασμός των υδάτων θα γίνει στις 12:30 στην προκυμαία της πόλης απέναντι από το ιστορικό κτίριο του παλιού ελληνικού προξενείου.
 «Θα υπάρχει και εκπροσώπηση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της πόλης. Θέλουμε να είναι κάτι οργανωμένο», προσθέτει.
 Τουλάχιστον τρία γκρουπ από την Αθήνα, τη Μυτιλήνη και τη Χίο θα φτάσουν στη Σμύρνη. Αυτό που επιδιώκουν είναι η ορθόδοξη κοινότητα να έχει τη δυνατότητα να γιορτάζει κάθε χρόνο τα Θεοφάνεια.
 «Είναι μια φιλοδοξία μας. Εφόσον δημιουργείται εδώ μια κοινότητα ορθόδοξη, θέλουμε να κάνουμε κάτι που θα έχει συνέχεια», ανέφερε ο π. Κύριλλος Συκής.

***  Τα Θεοφάνεια στην παραλία Καλαμάτας

Ο εορτασμός των Θεοφανείων θα γίνει και φέτος στην Παραλία Καλαμάτας. Σήμερα, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, θα πραγματοποιηθεί η τελετή του Μεγάλου Αγιασμού στον ίδιο Ναό. Ακολούθως, στις 11.00 το πρωί, θα εκκινήσει η θρησκευτική πομπή και θα καταλήξει στο χώρο της κεντρικής προκυμαίας του λιμένα Καλαμάτας, όπου θα τελεσθεί ο αγιασμός των υδάτων. Για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν την τελετή, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, θα είναι ανοικτός ο χώρος στάθμευσης στο δυτικό άκρο της κεντρικής προκυμαίας του λιμανιού (εκεί όπου βρισκόταν παλιότερα ο γερανός), όπου θα υπάρχει παρουσία υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας και κατάλληλη σήμανση. -

***  Προκόπης Παυλόπουλος: Το Φως να διαλύσει τη φτώχεια μας και την ανέχεια
 Στη Δεξαμενή Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρωθυπουργός
     Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του δημάρχου Αθηναίων Γ. Καμίνη, τελέστηκε στη Δεξαμενή Αθηνών ο αγιασμός των υδάτων.
Προκόπης Παυλόπουλος: Το Φως να διαλύσει τη φτώχεια μας και την ανέχειαΤην τελετή του αγιασμού παρακολούθησε πλήθος πιστών, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης. Παρούσα ήταν και η αναπληρώτρια υπουργός για θέματα Τουρισμού ‘Ελενα Κουντουρά.
 Τον σταυρό στα νερά της Δεξαμενής μετά τον Μητροπολίτη Θερμοπυλών Ιωάννη, έριξαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Την ευχή το φως της χριστιανοσύνης, το φως της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς να διαλύσει τα σκοτάδια που απειλούν τη δημοκρατία και τον πολιτισμό στη χώρα μας, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον πλανήτη, έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κ. Παυλόπουλος έκανε ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας για την οποία ευχήθηκε το φως της χριστιανοσύνης να διαλύσει το σκοτάδι της κρίσης και της ανέχειας που πλήττει την κοινωνία μας και ιδίως τους οικονομικώς ασθενέστερους συνανθρώπους μας και τη νέα γενιά.
Στα σκαλοπάτια που οδηγούν στη Δεξαμενή Αθηνών τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο δήμαρχος της Αθήνας Γ. Καμίνης. Το παρών έδωσαν η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας ενώ τιμές απέδωσε στρατιωτικό άγημα.
 Στην Αθήνα, στη λειτουργία για τα Θεοφάνεια παρέστη νωρίτερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης ενώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, την δοξολογία παρακολούθησε και ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φ. Γεννηματά και εκπρόσωποι των κομμάτων ανάμεσα στους οποίους οι βουλευτές της ΝΔ Ντ. Μπακογιάννη, Β. Κικίλιας, Θ. Φορτσάκης, οι κ.κ. Καρράς και Μ. Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρώων και ο κ. Γ. Μαυρωτάς από το Ποτάμι. «Πολλές αντοχές» ευχήθηκε στο δήμαρχο της Αθήνας η Ντόρα Μπακογιάννη.
 Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας
«Το ανέσπερο Φως της Χριστιανοσύνης, το Φως της Αγάπης, της καταλλαγής, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς ας διαλύει τα σκοτάδια τα οποία απειλούν την δημοκρατία και τον πολιτισμό στην χώρα μας, στην Ευρώπη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και ιδίως στην χώρα μας, το Φως της Χριστιανοσύνης να διαλύσει το σκοτάδι της κρίσης και της ανέχειας που πλήττει την κοινωνία μας και ιδίως τους οικονομικώς ασθενέστερους συνανθρώπους μας και τη νέα γενιά. Χρόνια πολλά» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος μετά το πέρας της τελετής του αγιασμού των υδάτων στην Δεξαμενή.

***  Θεοφάνεια: Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζιτζικώστας δίπλα δίπλα στη Θεσσαλονίκη   
Οι δύο μέχρι πρότινος υποψήφιοι για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας παρακολούθησαν μαζί τον αγιασμό των υδάτων      
Θεοφάνεια: Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζιτζικώστας δίπλα δίπλα στη ΘεσσαλονίκηΜε μία κίνηση που έχει και πολιτική σημασία ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τον καθαγιασμό των υδάτων δίπλα δίπλα με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη.
Οι δύο μέχρι πρότινος υποψήφιοι για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας παρακολούθησαν μαζί από την εξέδρα των επισήμων τον αγιασμό των υδάτων για τα Θεοφάνεια, μία μόλις ημέρα μετά τη δήλωση «ουδετερότητας» του Περιφερειάρχη ενόψει του δεύτερου γύρου των εσωκομματικών εκλογών την ερχόμενη Κυριακή.
Νωρίτερα, στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Άνθιμου οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν θερμή χειραψία.
Η επιλογή των δύο πολιτικών χαρακτηρίζεται από πολλούς ένα σαφές μήνυμα στήριξης μετά την ουδέτερη τοποθέτηση του κ. Τζιτζικώστα.
Ο λόγος για τον οποίο η τοποθέτηση Τζιτζικώστα εκτιμάται ότι γέρνει προς την υποψηφιότητα Μητσοτάκη είναι η αναφορά του σε μία «σύγχρονη και ανοιχτή κεντροδεξιά παράταξη, που συνομιλεί και πάλι με την κοινωνία» και σε μία «Νέα Δημοκρατία με διαφορετική νοοτροπία, ανανεωμένη».
Μιλώντας στην ΕΤ3 ο κ. Μητσοτάκης και σε ερώτηση αν με τη δήλωση του αυτή ο κ. Τζιτζικώστας «κλείνει το μάτι» προς τη δική του πλευρά, απάντησε: «Διάβασα τη δήλωσή του. Είναι μια δήλωση ουδετερότητας η οποία όμως έχει ορισμένες ενδιαφέρουσες αναφορές σε πράγματα που και εγώ έχω πει.

***  Πρώτη φορά Αγιασμός των Υδάτων στη Σμύρνη μετά το 1922      Ιστορική τελετή     
Πρώτη φορά Αγιασμός των Υδάτων στη Σμύρνη μετά το 1922Στο λιμάνι της Σμύρνης θα τελεστεί σήμερα για πρώτη φορά από το 1922 ο επίσημος αγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού.
Τα λιγοστά μέλη της  παροικίας και οι ορθόδοξοι της περιοχής πήραν έλαβαν άδεια από τις τουρκικές Αρχές και θα πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά σε δημόσιο χώρο την τελετή. Στη λειτουργία θα παραστούν και καλεσμένοι από την Ελλάδα από την Αθήνα, τη Μυτιλήνη και τη Χίο.
Ιστορικός αγιασμός των υδάτων στη Σμύρνη μετά από 94 χρόνια Ο πατήρ Κύριλλος θα τελέσει αύριο τον αγιασμό των υδάτων. Είναι ο πρώτος ορθόδοξος ιερέας ο οποίος λειτουργεί μόνιμα στη Σμύρνη μετά την καταστροφή και τον ξεριζωμό του 1922. Από το 1990 ερχόταν περιστασιακά για να τελέσει λειτουργίες καθώς δεν υπήρξε ποτέ σταθερός ιερέας στη Σμύρνη μέχρι τον Αύγουστο του 2013, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τού εμπιστεύθηκε μόνιμα τη θέση.
Ο εορτασμός έχει προγραμματιστεί στις 8.30, με τη Θεία Λειτουργία στην Αγία Φωτεινή, ενώ στις 12.30 θα γίνει ο αγιασμός των υδάτων και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι της Σμύρνης, μπροστά από το κτίριο του παλαιού ελληνικού προξενείου το οποίο τώρα ανακαινίζεται.
Σημειώνεται ότι η ορθόδοξη κοινότητα της Σμύρνης αριθμεί περίπου 300 Έλληνες, και συνολικά, μαζί με τους ορθόδοξους άλλων εθνικοτήτων αγγίζει τα επτά με οκτώ χιλιάδες άτομα.

***    Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία    
Πώς να προστατευθείτε από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία
Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από το βράδυ της Τετάρτης.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ των Θεοφανίων μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης με βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι ισχυρές αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 7 - 8 μποφόρ και πιθανόν πρόσκαιρα στα πελάγη 9 μποφόρ. Χιόνια αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:
- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
- Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά,
- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους,
- Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων,
- Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα,
- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια), και
- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:
Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:
- Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου,
- Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα,
- Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους,
- Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν,
- Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων,
- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Αν μετακινούνται πεζή :
- Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας, και
- Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).
 
***  Πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας προκαλεί τεχνητό σεισμό 5,1 Ρίχτερ    Ανακοινώνει βόμβα υδρογόνου το καθεστώς
Πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας προκαλεί τεχνητό σεισμό 5,1 Ρίχτερ
Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σήμερα με επιτυχία την πρώτη της δοκιμή βόμβας υδρογόνου, το οποίο, αν επιβεβαιωθεί, σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στο πυρηνικό της πρόγραμμα.
Η βόμβα αυτή ήταν ένας μηχανισμός κατασκευασμένος σε μικρό μέγεθος, διευκρίνισε η ίδια πηγή.
"Η πρώτη δοκιμή βόμβας υδρογόνου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 10:00 (τοπική ώρα, 03:30 ώρα Ελλάδος) την 6η Ιανουαρίου του 2016, βάσει της στρατηγικής αποφασιστικότητας του Κόμματος των Εργατών", που κυβερνάει τη χώρα, μετέδωσε η επίσημη βορειοκορεατική τηλεόραση.
 Η ανακοίνωση αυτή έγινε μετά από τον εντοπισμό νωρίτερα σήμερα ενός σεισμού μεγέθους 5,1 βαθμών κοντά σε γνωστή τοποθεσία πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας.
Πρόκειται για την τέταρτη πυρηνική δοκιμή της χώρας αυτής, στην οποία έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ και ο ΟΗΕ για το πυρηνικό και το πυραυλικό της πρόγραμμα.
 ΟΗΕ: Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί σύνοδο για να συζητήσει σχετικά με την ανακοίνωση της Βόρειας Κορέας για την πραγματοποίηση πυρηνικής δοκιμής, δήλωσαν διπλωμάτες του Συμβουλίου.
Σε δηλώσεις που έκαναν στο Ρόιτερς, οι διπλωμάτες, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν, σημείωσαν ότι η σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα γίνει μάλλον στις 18:00 ώρα Ελλάδος.
 Ένας διπλωμάτης διευκρίνισε ότι η σύνοδος αυτή θα γίνει πιθανώς κεκλεισμένων των θυρών.
Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί σε τι είδους ενέργειες, αν προχωρήσει σε κάποιες, σχεδιάζει να προβεί το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
 \Αρνητική η αντίδραση της Κίνας
Μια δοκιμή πυρηνικής βόμβας από τη Βόρεια Κορέα έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της αποπυρηνικοποίησης, μετέδωσε σήμερα το Νέα Κίνα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αυτής.
Το πρακτορείο σημείωσε επίσης ότι οποιαδήποτε πρακτική διαταράσσει τη σταθερότητα στη βορειοανατολική Ασία είναι «ανεπιθύμητη και απερίσκεπτη».
Τα σχόλια του πρακτορείου Νέα Κίνα δεν συνιστούν επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι αντανακλούν την επίσημη σκέψη στη χώρα.
 
***  Μητσοτάκης: Μετρημένη δήλωση ουδετερότητας από τον Τζιτζικώστα  
"Σε πολλά από τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση του κόμματος συμφωνούμε", τονίζει ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ
Μητσοτάκης: Μετρημένη δήλωση ουδετερότητας από τον Τζιτζικώστα"Μετρημένη δήλωση, η οποία αναδεικνύει μια σειρά από σημεία, στα οποία είχαμε έναν κοινό τόπο στον προηγούμενο προεκλογικό αγώνα", χαρακτήρισε ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης τη δήλωση του Απόστολου Τζιτζικώστα, που κάλεσε τα μέλη του κόμματος να ψηφίσουν μόνο με βάση τη συνείδησή τους στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών της Κυριακής.
Μιλώντας στην ΕΤ3, ο κ. Μητσοτάκης και σε ερώτηση αν με τη δήλωση του αυτή ο κ. Τζιτζικώστας "κλείνει το μάτι" προς τη δική του πλευρά, απάντησε: "Διάβασα τη δήλωσή του. Είναι μια δήλωση ουδετερότητας η οποία όμως έχει ορισμένες ενδιαφέρουσες αναφορές σε πράγματα που και εγώ έχω πει. Παράδειγμα η ανανέωση την οποία και εγώ πρεσβεύω, την αντιπαράθεσή του με μηχανισμούς. Σας θυμίζω ότι εγώ έφτασα στο 30% χωρίς να έχω ουσιαστικά στήριξη από κανέναν οργανωμένο μηχανισμό και από κανέναν βουλευτή. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε μια απευθείας επικοινωνία των πολιτικών με την κοινωνία. Είναι μια δήλωση, πιστεύω, μετρημένη, αλλά επειδή με τον Απόστολο, παρά τις διαφωνίες μας, είχα πει και πριν από την εκλογική αναμέτρηση του πρώτου γύρου ότι σε πολλά από τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση του κόμματος συμφωνούμε, όπως στην ανάγκη να υπάρχει μια σημαντική ανανέωση στο κόμμα, να γίνουν μεγάλες καταστατικές αλλαγές, δεν μου κάνει εντύπωση που τα σημεία αυτά βρήκαν τη θέση τους σε αυτή τη δήλωση".
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η εν λόγω δήλωση του κ. Τζιτζικώστα δεν είναι προϊόν συνεννόησης μαζί του και σημείωσε πως πέραν μιας τυπικής επικοινωνίας που είχαν μετά τις εκλογές του πρώτου γύρω δεν είχαν κάποια άλλη επικοινωνία.
Για τον κ. Τζιτζικώστα επισήμανε ότι "κατέγραψε ένα σημαντικό ποσοστό, μια σημαντική τοπική δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα και αυτό εκ των πραγμάτων τον καθιστά ένα σημαντικό παράγοντα για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας".
 
***  Αντώνης Σαμαράς για τις εκλογές στη Ν.Δ. και το Εθνικό Πάρκο στον Κυπαρισσιακό (φωτογραφίες και βίντεο)          
      
 
Κατά της θέσπισης εθνικού πάρκου στον Κυπαρισσιακό κόλπο, που «θα σκότωνε την ανάπτυξη», όπως χαρακτηριστικά είπε, τάχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε δηλώσεις του στην Κυπαρισσία, μετά την Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι της πόλης. Ερωτηθείς σχετικά με την εκλογή νέου προέδρου στη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως, «Ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, θα ψηφίσει». Συγκεκριμένα, ο κ. Σαμαράς δήλωσε: «Το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει όλους τους συμπολίτες μας και πάνω από όλα να έχουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα. Θα έλεγα, ιδιαίτερα εδώ που βρισκόμαστε, είναι ανάγκη να πω ότι, σοβαρότητα σημαίνει να μην ακούγονται απόψεις όπως εκείνη που λέει ότι πρέπει εδωπέρα, η περιοχή του κόλπου της Κυπαρισσίας να γίνει εθνικό πάρκο! Περιφερειακό ναι, αλλά εθνικό θα σκότωνε την ανάπτυξη. Και το μεγάλο ζητούμενο σήμερα είναι, ακριβώς η ανάπτυξη! Θυμίζω ότι, παραδώσαμε στην Πελοπόννησο, στην τελευταία μας κυβέρνηση, 80 εκατομμύρια, 15 εκ των οποίων αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη στο νομό Μεσσηνίας. Είναι χρήσιμο και είν’ επείγον αυτά τα 15 εκατομμύρια να διατεθούν με σοβαρότητα. Και να υπάρχει σύνεση. Και ως εκ τούτου, νομίζω ότι, σήμερα είναι μια μέρα συμβολική η οποία ακριβώς αυτή τη σύνεση προβλέπει σε όλους μας! Χρόνια πολλά, καλά και καλή δύναμη στον καθένα!». Ερωτηθείς «Μητσοτάκης ή Μεϊμαράκης, την Κυριακή;», απάντησε: «Ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, θα ψηφίσει!».
Video: Αντώνης Σαμαράς- Θεοφάνεια 2016  , https://youtu.be/4nxi6UwcJUk .-
 
***  Νόμπελ Ειρήνης στους Έλληνες νησιώτες 
Σε εξέλιξη είναι διαδικτυακή εκστρατεία από ακτιβιστές προκειμένου να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στους Έλληνες νησιώτες για τη βοήθεια που πρόσφεραν και προσφέρουν στους πρόσφυγες που φτάνουν στον τόπο τους. Η εκστρατεία συνεχίζεται στη γνωστή ιστοσελίδα Avaaz.com. όπου αναφέρεται: «Δώστε την ψήφο σας για να λάβουν οι Έλληνες νησιώτες το Νόμπελ Ειρήνης για τη βοήθειά τους στους πρόσφυγες», ενώ παρακάτω εξηγείται γιατί γίνεται αυτή η κίνηση: Ηλεκτρονική ψηφοφορία για να δοθεί Νόμπελ Ειρήνης στους Έλληνες νησιώτες για το προσφυγικό: «Oι κάτοικοι των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο (και πολλοί άλλοι που φθάνουν εκεί από όλο τον κόσμο, μέλη ΜΚΟ και Έλληνες της διασποράς) κάνουν κάθε τι δυνατό για να βοηθήσουν τους εκτοπισμένους Σύρους πρόσφυγες και να αισθανθούν πιο άνετα, παρά το γεγονός ότι και οι ίδιοι έχουν ελάχιστα να προσφέρουν λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει χτυπήσει τη χώρα εδώ και χρόνια. Δείχνουν και εφαρμόζουν στην πράξη τις χριστιανικές αρχές αλλά και το φιλότιμο, την αγάπη, το σεβασμό και τη φιλοξενία σε αυτούς τους ανθρώπους που τους είναι παντελώς άγνωστοι. Οι πράξεις και οι θυσίες τους δεν περνούν απαρατήρητες, καθώς συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη παγκόσμιας ειρήνης και της επίτευξης σταθερότητας, ενώ αποτελούν παραδείγματα αγάπης για όλο τον υπόλοιπο κόσμο που θα μπορούσαν να μάθουν από αυτές τις πράξεις». Μέχρι στιγμής η καμπάνια, που ξεκίνησε στις 16 Νοεμβρίου, έχει συγκεντρώσει περίπου 4.000 υπογραφές. - 
 
***  Στενή συνεργασία Δήμου Καλαμάτας και επιστημονικού κόσμου         
      
Το Δημαρχείο Καλαμάτας επισκέφθηκαν, χθες, ο Ιωάννης Ηλιόπουλος, ομότιμος καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής της Ecole Normale Superieure και ακαδημαϊκός, που δραστηριοποιείται στο Παρίσι, καθώς και ο Βασίλης Δικαιουλάκος, αντιπρόεδρος του παραρτήματος Μεσσηνίας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, και συναντήθηκαν με το δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα.
Ο δήμαρχος ευχαρίστησε το διαπρεπή καθηγητή, που είναι Καλαματιανός στην καταγωγή, για την επιλογή της Καλαμάτας ως καταληκτικού σημείου του Συμποσίου των Επτά Σοφών και γνωστοποίησε την πρόθεση του Δήμου να αποτελέσει ένα από τα ιδρυτικά μέλη Σωματείου που θα δημιουργηθεί και θα ασχολείται με την επιτυχή προετοιμασία και διεκπεραίωση των εργασιών του Συμποσίου, το οποίο θα διενεργείται ανά διετία και θα καταλήγει στην Καλαμάτα.
Συζητήθηκε, επίσης, η ίδρυση παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην Καλαμάτα, το οποίο ο Δήμος θα υποστηρίξει – μεταξύ άλλων – με την παραχώρηση κατά χρήση του Ζουμπούλειου Μεγάρου.
Εξετάσθηκαν, ακόμη, ζητήματα που αφορούν στο Αριστείο Επιστημών, το οποίο υποστηρίζει οικονομικά ο Δήμος Καλαμάτας και προστίθεται στο βραβείο ποίησης Μαρίας Πολυδούρη και στο βραβείο δοκιμίου ελεύθερου στοχασμού Παναγιώτη Φωτέα.
Ο δήμαρχος παρακάλεσε τον καθηγητή για την εξεύρεση τρόπων στενότερης συνεργασίας με τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό κόσμο της Καλαμάτας, ο οποίος άλλωστε τιμά το έργο του και την προσφορά του στην επιστήμη και στην πατρίδα.
  Ποιος είναι 
ο Ιωάννης Ηλιόπουλος
Ο Ιωάννης Ηλιόπουλος γεννήθηκε το 1940 στην Καλαμάτα. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) το 1962, και έλαβε δίπλωμα Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου. Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Παρισιού, όπου έλαβε το 1963 το D.E.A., το 1965 το Doctorat 3e Cycle, και το 1968 το Doctorat d'État. 
Το 1964 έως το 1966 κατείχε τον τίτλο του Επιμελητή Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Το 1966 έως το 1968 υπήρξε υπότροφος στο CERN στη Γενεύη. Το 1969 έως το 1971 διατέλεσε Research Associate στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Από το 1971 εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) αρχικά ως ερευνητής και από το 1978 ως Διευθυντής Ερευνών στο εργαστήριο θεωρητικής φυσικής της Εcole Normale Supεrieure στο Παρίσι, όπου διατέλεσε και Διευθυντής κατά τα έτη 1991-1995 και 1998-2002.
  Ερευνητικό έργο
Ο Ιωάννης Ηλιόπουλος είναι διακεκριμένος και διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας στον κλάδο της Θεωρητικής Φυσικής και της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων.
Μια συμβολή στον κλάδο αυτό σχετίζεται με τον αριθμό και τις ιδιότητες των κουάρκ. Τη δεκαετία του 1960 πιστεύαμε πως υπήρχαν στον κόσμο τρία είδη κουάρκ. Το 1969, ο Ηλιόπουλος, σε συνεργασία με τους S. L. Glashow και L. Maiani, προέβλεψαν θεωρητικά την ύπαρξη ενός τετάρτου είδους, (σήμερα ξέρουμε πως τελικά υπάρχουν έξι).
 
  ***  Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στην Πύλο (φωτογραφίες)         
       
 
Στο ιστορικό λιμάνι της Πύλου, στις παραλίες της Κορώνης, της Μεθώνης, της Φοινικούντας, καθώς και σε άλλα μέρη του Δήμου Πύλου-Νέστορος συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί, τηρώντας το έθιμο, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Δήμου Πύλου-Νέστορος, για να παρακολουθήσουν την τελετή καθαγιασμού των Υδάτων, με αφορμή τον Μέγα Εορτασμό των Θεοφανείων.
  Νωρίτερα το πρωί, στην έδρα του Δήμου την Πύλο, τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία και ο Μεγάλος Αγιασμός στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, ενώ μετά το πέρας της λειτουργίας σχηματίστηκε πομπή και το ποίμνιο μετέβη στα παλαιά σφαγεία της Πύλου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πύλου-Νέστορος. Εκεί, ο Ιερέας, με τη συνοδεία του Δημάρχου και των εκπροσώπων των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών επιβιβάστηκαν στη βάρκα, ώστε να πραγματοποιηθεί η ρίψη του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι γενναίοι νεαροί δημότες, βούτηξαν στη θάλασσα, για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό και να πάρουν την ευλογία του.
  Ο κ. Καφαντάρης, συγχαίροντας τους νεαρούς για το θάρρος και τη γενναιότητά τους, ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο πνευματική φώτιση και δήλωσε: «Μια από τις πιο σημαντικές εορτές της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, ο εορτασμός των Θεοφανείων, μας θυμίζει κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ότι πάντα με την ευλογία του Θεού και με οδηγό την Ορθόδοξη Πίστη μας, θα προοδεύσουμε σε όλους του τομείς της ζωής μας. Εύχομαι σε όλους το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει το δρόμο μας και να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία.»
 Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου κ. Θεόδωρος Χαραμαράς, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Άγγελος Χρονάς, οι Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών και πλήθος πιστών.

***  Συγκίνηση και περηφάνια για τα 90 χρόνια του Συλλόγου Φιλοπροόδων στα Φιλιατρά (φωτογραφίες)

 
 
  
 
Με δύναμη και αισιοδοξία η εκδήλωση για την πίτα του 2016 Όμορφη και ζεστή, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, ήταν η ατμόσφαιρα στην εορταστική εκδήλωση του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του, προχθές το απόγευμα, στο κατάμεστο από κόσμο «Βορρέειον» Πνευματικό Κέντρο της πόλης! Περίσσεψε, δε, η συγκίνηση και η περηφάνια καθώς φέτος ο Σύλλογος συμπληρώνει 90 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς! Οι άνθρωποι του Συλλόγου, φίλοι τους και κάτοικοι των Φιλιατρών απόλαυσαν τη φιλοξενία και αντάλλαξαν θερμές ευχές για το νέο έτος. Στην εκδήλωση έδωσε συναυλία η Φιλαρμονική του Συλλόγου και χορευτικά τμήματα παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς. Ο κόσμος, με την παρουσία και το χειροκρότημά του, επιβράβευσε το αστείρευτο πάθος και ταλέντο των παιδιών και μεγαλύτερων στη μουσική και το χορό καθώς και την αδιαπραγμάτευτη βούληση των μελών του Συλλόγου να συνεχίσουν άοκνα, παρά τις δυσκολίες και αντιξοότητες, να προσφέρουν μουσική παιδεία στις νέες και τους νέους της πόλης και να προάγουν τον πολιτισμό! Η αεικίνητη πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, Βιβή Παντελάκη, καλωσόρισε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου δίδοντάς τους ευχές για τη νέα χρονιά και τονίζοντας πως, «το 2016, για εμάς τους Φιλοπρόοδους είναι μια επετειακή χρονιά! Είναι μια χρονιά που κλείνουμε 90 χρόνια πολιτιστικής δραστηριότητας. Για σκεφτείτε λοιπόν, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη πόσο σημαντικό είναι ένας Σύλλογος να επιβιώνει και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπως είναι οι σημερινές, και όχι μόνο οικονομικής κρίσης, και κοινωνικής κρίσης, κρίσης θεσμών, αξιών, να επιβιώνει και να είναι ζωντανός και δραστήριος, όπως πρέπει να είναι ένας Σύλλογος. Στα Φιλιατρά είμαστε περήφανοι γι’ αυτό το Σύλλογο. Το Δ.Σ. έχουμε όραμα και αυτό φαίνεται, αφού οι δραστηριότητές μας αντί να μειώνονται αυξάνονται και μάλιστα το 2016, πρέπει να σας πω ότι, θα κάνουμε πολύ πιο δυνατή την παρουσία μας, όχι μόνο με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις που κάθε χρόνο προγραμματίζουμε, αλλά με πολλές ακόμα δραστηριότητες». Καλωσόρισε το νέο μέλος του Δ.Σ., Λεωνίδα Ράλλη, που αντικατέστησε τον υπαρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Γιάννη Καφκά ο οποίος, πλέον, λόγω υποχρεώσεων θα διαμένει στην Αθήνα. Ευχές έδωσε και ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας σημειώνοντας πως «είναι πολύ σημαντικό που αυτές οι γιορτές γίνονται σε χώρους πολιτισμού, όπου ουσιαστικά θα αναδειχθεί και θα παρουσιαστεί ο νέος Έλληνας, η νέα νοοτροπία, η νέα ελπίδα και, όπως είπατε κα πρόεδρε, μάλλον θα πρέπει να γίνουμε όλοι φιλοπρόοδοι. Ν’ αγαπήσουμε την πρόοδο, να κάνουμε το καλύτερο. Μιας και είναι τα 90 χρόνια και βλέποντας όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάπου παθαίνεις ίλιγγο, νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί, να κάνουμε τα 90 χρόνια αυτού του Συλλόγου πολύ πιο λαμπρά και ο δήμος θα είναι μαζί σας». Με τη σειρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης, Περικλής Μαντάς, δίδοντας ευχές για το νέο έτος, τόνισε ότι, «με τη σημερινή βραδιά που τόσος κόσμος, μια δύσκολη μέρα βροχερή ήρθε εδώ να γιορτάσει μαζί σας, τη δουλειά δηλαδή που κάνει αυτός ο Σύλλογος, είναι ένα στοιχείο γιατι εμείς οι Έλληνες μείναμε όρθιοι παρόλη τη δύσκολη οικονομική κρίση που βιώνουμε. Γιατι έχουμε στηριχθεί στον πολιτισμό, έχουμε στηριχθεί στην παράδοση, έχουμε στηριχθεί στα ήθη κι έθιμα αυτής της κοινωνίας…». Ακολούθως η πρόεδρος αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Συλλόγου μαζί με τα όλα Μέλη του Δ.Σ. και το δήμαρχο Τριφυλίας έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα. Στη συνέχεια δόθηκε συναυλία της Φιλαρμονικής, υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Παναγιώτη Φωτεινέα, με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα και η όμορφη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση παραδοσιακών χορών, από χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Νίκου Αθανασόπουλου! Στη γιορτή συμμετείχαν, επίσης, ο πρώην δήμαρχος Τριφυλίας, Κώστας Κόλλιας, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι συλλόγων της περιοχής. - 

***  Αριστερή γωνία…          
      
Οι κανιβαλικές ιαχές κάποιων μητροπολιτών και γενικά η στάση ιεραρχών και Εκκλησίας στο θέμα της ομοφυλοφιλίας και στο σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών σχεδόν μονοπώλησαν τη δημοσιότητα, ρίχνοντας τη σκιά τους σ’ αυτό που θα ’πρεπε, κατά τη γνώμη μου, να απλώνεται σε πρωτοσέλιδα και να γεμίζει σελίδες: την καταψήφιση του συμφώνου από το ΚΚΕ.
Όπως μας υπενθυμίζει ο Γιάννης Χάρης, «έτος 1977, στον αναβρασμό της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου, κυκλοφορεί από τον “Οδηγητή” ένα βιβλιαράκι Για την αγωνιστική, ταξική, πατριωτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, όπως ήταν ο τίτλος του, “Το εγχειρίδιο του καλού Κνίτη”, όπως χαρακτηρίστηκε αμέσως.
Κεντρικός άξονας, το γνωστό σύνθημα: “Πρώτοι στα μαθήματα, πρώτοι στον αγώνα”, με οδηγίες ωστόσο, αν όχι εντολές, για το γενικότερο τρόπο ζωής, τις σεξουαλικές σχέσεις, ακόμα και την ώρα που θα έπρεπε να γυρίζει σπίτι της το βράδυ η καλή Κνίτισσα!
Γενικά, “η ελληνική νεολαία, γαλουχημένη με τις πιο λεβέντικες κι αθάνατες αγωνιστικές παραδόσεις του εργαζόμενου λαού μας”, μακριά από το “λεγόμενο αμερικάνικο τρόπο ζωής”, μακριά από “τα κάθε λογής ανήθικα περιοδικά”, “το δρόμο της αλητείας, των πορνό” και την “αγοραία τέχνη”, οι νέοι λοιπόν πρέπει να μην κάνουν “αδικαιολόγητες απουσίες” στο σχολείο, να “τηρούν τη σωστή στάση απέναντι στους δασκάλους τους”, “να τρέφουν πραγματική αγάπη στην οικογένεια”, “να έχουν αισθηματικές σχέσεις με το άλλο φύλο που ν’ ανταποκρίνονται στα ιδανικά της προόδου”, “να έχουν στέρεους συναισθηματικούς δεσμούς [...], να καταπολεμούν κάθε τάση εκφυλισμού και ηθικής διαφθοράς”.
Ούτε μέρα δεν πέρασε από τότε. Ούτε χρόνος από το Μεσαίωνα.
   ****   Όλοι κάνουμε λάθος υπολογισμούς, όλοι στουκάρουμε εκάστοτε σε τοίχους, όλοι βρίσκουμε καμιά φορά το δάσκαλό μας – τον αντιπαθητικό μας δάσκαλο. Αλλά τότε μαζευόμαστε. Αλλάζουμε τροπάριο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, την ίδια ώρα που έγινε κιμάς, έγινε κι εξουσία. Γλυκιά εξουσία. Η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Με ψέματα. Αν δικαιολογείται ο παλιός, ελπιδοφόρος ενθουσιασμός, τα τωρινά ψέματα δε δικαιολογούνται. Διότι είναι συνειδητά, θρασύτατα και δεν προσβλέπουν στην ελπίδα των πολλών αλλά στην εξουσία των λίγων.
Γι’ αυτό και περιφρονώ βαθύτατα όσους εργολαβικά και ξεδιάντροπα έχουν αναλάβει να δικαιολογούν καθημερινά τα αδικαιολόγητα. Να παρουσιάζουν την ολική αντιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ ως κάτι φυσιολογικότατο, το περαιτέρω στρίμωγμα των στριμωγμένων ως κάτι τρυφερά υπέρκομψο, τη θλιβερή ομηρία του κράτους ως φιλική βεγγέρα, τη διαφθορά των υπουργών ως κατινιά των media, τη συγκυβέρνηση με φασιστοειδή ως τίμημα ανεξαρτησίας, την τρομακτική ανικανότητα διακυβέρνησης ως έλα-μωρέ-τώρα-πώς-κάνεις-έτσι. Ένας μικρός στρατός δουλεύει για να σφουγγαρίζει τις πομπές του ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά – και είναι το μόνο που δουλεύει ρολόι.
Η δική μου Αριστερά άλλα πρεσβεύει…  Α.Π. 
 
 *** Λαμπρός εορτασμός των Θεοφανείων στην Κυπαρισσία παρουσία Σαμαρά! (Φωτογραφίες)

 
 
 
 
 
Με λαμπρότητα, επισημότητα, ηλιοφάνεια, παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου στις θρησκευτικές τελετές, γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στην Κυπαρισσία! Η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Πανηγυρίστρα, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου. Στη συνέχεια ξεκίνησε Λιτανεία, συνοδεία της Φιλαρμονικής Κυπαρισσίας, με κατάληξη το Λιμάνι της Κυπαρισσίας (στου Μαρτσέλου) όπου και έγινε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού! Την εορταστική ατμόσφαιρα λάμπρυναν με την παρουσία τους νεαροί κολυμβητές που βούτηξαν στο Λιμάνι για τον Σταυρό, με έναν μετανάστη Ρουμάνικης καταγωγής να Τον πιάνει πρώτος και να τον παραδίδει στο Μητροπολίτη, αποδεχόμενος ο ίδιος όπως και όλα τα άλλα παιδιά που βούτηξαν, με σεβασμό τις ευλογίες και τα δώρα του Μητροπολίτη στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου! Στις θρησκευτικές τελετές συμμετείχαν, με ευλάβεια, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου και πρόεδρος της ΝΟΔΕ ΝΔ Μεσσηνίας, Περικλής Μαντάς, η πρώην βουλευτής, Νάντια Γιαννακοπούλου, ο πολιτευτής της ΝΔ, Μίλτος Χρυσομάλλης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι από τις Δημοτικές Ενότητες Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού και Τριπύλης, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, Δημήτρης Κουτσούλης, η πρόεδρος της Δ.Κ. Κυπαρισσίας, Σταματία Αλεξοπούλου, αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποι Συλλόγων. Χιλιάδες κόσμου, που είχαν κατακλύσει τη χερσαία ζώνη του λιμανιού Κυπαρισσίας, παρακολούθησαν την Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, ενώ στις συζητήσεις τους πρώτο θέμα, εκτός από την ανταλλαγή ευχών, ήταν η παρουσία Σαμαρά και ο κατεστραμμένος μόλος του λιμανιού από το 2013! - 

***  "Αγριεύει" και πάλι ο καιρός από αύριο με έντονα φαινόμενα 

Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Πέμπτη 7/1/2016 προβλέπεται ιδιαίτερα άστατος στο πρώτο μισό της ημέρας. Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρωινές ώρες ο ουρανός θα είναι νεφελώδης. Αναμένεται βροχή ασθενούς έως μέτριας έντασης, ενώ κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται μπόρες ή καταιγίδες. Προσοχή, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, με υψηλές ραγδαιότητες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υδάτων. Από τις πρώτες μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και αρκετά διαστήματα με ανοίγματα του καιρού. Αναμένεται ψιλόβροχο έως ασθενής βροχή, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποιες μπόρες σύντομης διάρκειας (όμβροι) ή σύντομες καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα κυμανθεί από 70-90%. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μέτριοι, από Ν-ΝΔ διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 5 μποφόρ, τις πρώτες πρωινές ώρες θα στραφούν σε Δ-ΝΔ, με ένταση 3-4 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 6 μποφόρ και τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε ΒΔ, με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ενδέχεται να αγγίζουν τα 5 μποφόρ. Τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες θα υπάρξει συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, με αποτέλεσμα να πέσουν και κάποιες λασποβροχές. Από τις πρωινές ώρες και με τη στροφή των ανέμων, η σκόνη σταδιακά θα μεταφερθεί προς την ανατολική Ελλάδα. Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος(Κώστας_Καλαμάτα) για το www.meteoclub.gr και το http://kalamata.meteoclub.gr/ - 

***   Με σύμμαχο τον καλό καιρό ο Καθαγιασμός των Υδάτων στην Καλαμάτα (φωτογραφίες και βίντεο)           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα στην προκυμαία της Καλαμάτας για να παρακολουθήσει τον Καθαγιασμός των Υδάτων, σύμμαχος στάθηκε το πρωί ο καλός καιρός που επέτρεψε στους καλαματιανούς να απολαύσουν την ημέρα.
Πριν τον αγιασμό είχε προηγηθεί λιτανεία της εικόνας από τον Ναό της Ανάληψης στο σημείο.
Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας μαζί με τον Δήμαρχο Καλαμάτας και τους Βουλευτές του Νομού που βρέθηκαν  στο λιμάνι επιβιβάστηκαν σε σκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας και από εκεί έγινε η ρίψη του Σταυρού. Φέτος κατάφερε να πιάσει τον Σταυρό ο 18χρονος Γιάννης Τσάκωνας.
Φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας
Video: Θεοφάνεια 2016 Καλαμάτα , https://youtu.be/QN_T59qZawM  .-
 
*** Βόμβα! Βρέθηκε σχιστολιθικό αέριο στην Θράκη...
 aerio ~  Στην Ανατολική Θράκη βρέθηκαν κοιτάσματα φυσικού αερίου τα οποία η εταιρεία VALUERA που έχει πάρει και την άδεια για την εύρεση φυσικών πόρων έκανε γεώτρηση στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης όπου και βρήκε σε βάθος δύο χιλιομέτρων ικανή ποσότητα φυσικού αερίου το οποίο αν πραγματοποιηθεί η εξόρυξη του θα τροφοδοτεί τον αγωγό Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας.
Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η ποσότητα φυσικού αερίου στην Ανατολική Θράκη είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα του κόσμου.
Αντίστοιχες έρευνες του ΙΓΜΕ θεωρούν ότι υπάρχουν αντίστοιχες ποσότητες και στο Ελληνικό μέρος της Θράκης.
Αν αυτό επιβεβαιωθεί τότε αλλάζουν σημαντικά τα μέχρι στιγμής δεδομένα της περιοχής.
Βάση των ερευνών της Αμερικής οι περιοχές που αποτελούν ενδιαφέρον είναι η Κίνα, η Μογγολία, η Ταϋλάνδη, η Ινδονησία, η Ινδία, το Πακιστάν η Ιορδανία αλλά και τα πεδία της Τουρκίας, το ένα στα βάθη της Ανατολής και άλλο στην Ανατολική Θράκη.
Το θέμα είναι όμως κατά πόσο η Ελλάδα ενδιαφέρεται να εκμεταλευτεί τους φυσικούς της πόρους σε σχέση με τους "γείτονες".

***  Βόμβα! Έρχεται χρεοκοπία...
 xreokp
~  Το περιοδικό Forbes με το άρθρο του «Εννοείται πως δεν τελείωσε η ελληνική κρίση», επισημαίνει πως η χρεοκοπία και το Grexit ήταν η καλύτερη λύση.
Ο συντάκτης, Tim Worstall συγκεκριμένα γράφει πως «Η ιδέα ότι η αναδίπλωση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Τρόικα το καλοκαίρι θα αποτελούσε το τέλος της ελληνικής οικονομικής κρίσης ήταν κάτι ανάμεσα στην ελπίδα και την παραπλάνηση».
Το μέλος του Ινστιτούτου Ανταμ Σμιθ του Λονδίνου, αναλύοντας τη συμφωνία μεταξύ Αθήνας και δανειστών σχολιάζει ότι αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν ότι το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και η ΕΕ είπαν ότι «αν είστε πολύ καλά αγόρια και κορίτσια και κάνετε ότι λέμε, θα σας δώσουμε με το σταγονόμετρο τα χρήματα που χρειάζεστε».
Όσον αφορά το ασφαλιστικό, το άρθρο αναφέρει πως «Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα ήταν ανέκαθεν το μήλον της έριδος σε αυτές τις συζητήσεις. Ήταν ένα από τα βασικά εμπόδια τέτοια εποχή πέρυσι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές, ήταν και ένα από τα βασικά ζητήματα στην πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης που οδήγησαν σε εκείνες τις εκλογές.
Οποια κι αν είναι τα σωστά και τα λάθη που έχει αυτό το συνταξιοδοτικό σύστημα (και, για να είμαστε δίκαιοι, είναι υπερβολικά γενναιόδωρο με μεγάλο κόστος στα κρατικά ταμεία) ήταν πάντα το κύριο μήλον της έριδος. Και είμαστε εδώ τώρα, τον Ιανουάριο του 2016, να το συζητάμε ξανά, όπως κάναμε το φθινόπωρο του 2014. Κάτι που δείχνει ότι η συμφωνία του καλοκαιριού του 2015 απλά δεν ήταν το τέλος του έπους του ελληνικού χρέους».

*** Έκτακτο! Λύγισε ο Τσίπρας... (BINTEO)
tsts
~ O Αλέξης Τσίπρας, έφυγε από το αγιασμό των υδάτων, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
Ωστόσο συνομίλησε με έναν συνταξιούχο, ο οποίος τον ρώτησε «να βαστάξω ελπίδες; Οι υπερήλικοι να βαστάξουμε;».
Ο κος Τσίπρας του απάντησε «Να βαστάξετε....», ενώ ο ηλικιωμένος άνδρας ξαναρώτησε «Να βαστάξουμε ελπίδες δηλαδή ε;».
Ο πρωθυπουργός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο πέραν του να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει συγκινημένος.
Δείτε το βίντεο: www.enikos.gr . - https://youtu.be/1pNwrVqYJR4 .-

***  Η Άγκυρα στρατηγικός όμηρος των Ηνωμένων Πολιτειών
aoxm
~  Το 2015 ήταν μια πολύ δυσμενής χρονιά για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Τούτο, κατά βάση, οφείλεται τόσο στις λανθασμένες εκτιμήσεις, όσο και στο λανθασμένο σχεδιασμό της τουρκικής στρατηγικής. Εν προκειμένω θα λέγαμε ότι η φαντασιόπληκτη πολιτική «των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες» του δόγματος Νταβούτογλου είχε ως συνέπεια την αποδυνάμωση του ρόλου της Άγκυρας στη Μέση Ανατολή δεδομένου ότι: α. Η Τουρκία όχι μόνο δεν μπόρεσε να αναδειχθεί ως η χώρα που θα αποτελούσε μέρος της λύσης των προβλημάτων της εν λόγω περιοχής, αλλά μετατράπηκε σε μέρος των προβλημάτων της. β. Το καθεστώς Ερντογάν απομονώθηκε από τα τεκταινόμενα στο Ιράκ και τη Συρία και μείωσε σε σημαντικό βαθμό τη διαπραγματευτική ισχύ της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, καθώς επίσης στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία.
Οι πέντε αρχές του Ατατούρκ για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας
Στις 30-12-2015, ο Τούρκος αρθρογράφος Güneri Cıvaoğlu, στην εφημερίδα Bugün, ανέφερε τις πέντε αρχές του Ατατούρκ για την τουρκική εξωτερική πολιτική, οι οποίες εάν υιοθετούντο από τον Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία πιθανόν να μην αντιμετώπιζε την επικίνδυνη απομόνωση των τελευταίων μηνών.
Στο άρθρο του ο Cıvaoğlu, αρχικά, παραθέτει τις εν λόγω αρχές.
1η Αρχή: Μην υπεισέρχεσθε (παρεμβαίνετε) στα εσωτερικά προβλήματα των γειτόνων σας.
2η Αρχή: Μην προκαλείτε τη Ρωσία και μην προβαίνετε σε προβοκάτσιες εις βάρος της.
3η Αρχή: Με τις αραβικές χώρες αναπτύξτε ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις και μην εμπλέκεστε στις διαμάχες που υπάρχουν μεταξύ τους.
4η Αρχή: Μην επιδιώξετε να συμβουλεύσετε κάποιον, εάν πρώτα δεν τον ρωτήσετε.
5η Αρχή: Ενστερνισθείτε το δυτικό πολιτισμό, ωστόσο μην γίνετε όργανο των ιμπεριαλιστικών οραμάτων των χωρών της Δύσης.
Στη συνέχεια, με την ίδια διαδικασία σκέψης ο Τούρκος αρθρογράφος περιγράφει τις ενέργειες που έκανε η Τουρκία του Ερντογάν, οι οποίες αντιτίθεται και αμφισβητούν πλήρως την κεμαλική στρατηγική. Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος προέβη στις εξής ενέργειες:
Παρενέβη στα εσωτερικά προβλήματα των γειτόνων της, όπως η Συρία ακόμη και η Αίγυπτος (σ.σ. Οι Τούρκοι θεωρούν την Αίγυπτο ως γειτονικό κράτος, λόγω της επιρροής του Κάιρου στον αραβικό κόσμο).
Η κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους αποτελεί μια καταφανή πρόκληση κατά της Μόσχας.
Ενεπλάκη στη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ των αραβικών χωρών.
Επιδίωξε να συμβουλεύσει τις αραβικές χώρες χωρίς να τις ρωτήσει (και όχι μόνο μια αλλά πολλές φορές).
Η προβολή του «Νεοοθωμανικού Οράματος», του Ερντογάν ως «Ηγέτη της Περιοχής» και της Τουρκίας ως «ο Μεγάλος Αδελφός» ενόχλησε και προκάλεσε ανησυχία στις αραβικές χώρες.
Παρά τις μεγάλες μεταπτώσεις, η Τουρκία φαίνεται υποτυπωδώς να ενστερνίζεται το δυτικό πολιτισμό, τους δυτικούς μηχανισμούς και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, δεν προβάλει καμία αντίσταση στο να μην γίνει όργανο των μεγάλων ιμπεριαλιστικών παιγνίων στη Μέση Ανατολή.
Εκτιμήσεις για το 2016
Ενώ λοιπόν όλα δείχνουν ότι, η Τουρκία διανύει μια πολύ κρίσιμη περίοδο εσωτερικών συγκρούσεων και εξωτερικών απειλών κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι ακόλουθες εκτιμήσεις για το 2016:
Αν κρίνουμε από τις έως τώρα συμπεριφορές του Ερντογάν, διαπιστώνουμε ότι αυτές στηρίχθηκαν στην αρχή: «ΚΕΡΔΙΖΩ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ». Εξάλλου, η τακτική αυτή, σε συνδυασμό με την ισλαμο-εθνικιστική προπαγάνδα, καθώς επίσης τον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας και κλιμάκωσης της οικονομικής κρίσης, έτυχε για ακόμη μια φορά της ανταπόκρισης μεγάλου τμήματος ισλαμιστών και εθνικιστών ψηφοφόρων, καθώς επίσης ψηφοφόρων μικρότερων κομμάτων, αφού το κόμμα ΑΚΡ πέτυχε μια σημαντική νίκη στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 2015. Συνεπώς, το θέμα του «Ηγέτη Ερντογάν» θα συνεχίσει να βρίσκεται στην τουρκική επικαιρότητα για να αναβαθμισθεί έτι περαιτέρω το ειδικό βάρος του και να μπορέσει ο Τούρκος πρόεδρος να αλλάξει το πολίτευμα της χώρας από προεδρευόμενη σε μια μορφή προεδρικής ή ημιπροεδρικής δημοκρατίας. Επειδή όμως, το κυβερνόν κόμμα ΑΚΡ, με τις 317 έδρες του, δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να αλλάξει το Σύνταγμα (σ.σ. απαιτούνται 367 έδρες) ή να διεξαχθεί σχετικό δημοψήφισμα (σ.σ. απαιτούνται 330 έδρες) θα επιδιωχθεί η αποστασία βουλευτών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων βουλευτικών εκλογών, εφόσον οι δημοσκοπήσεις θα συνηγορήσουν υπέρ της αλλαγής του πολιτεύματος. Ήδη προς το παρόν, μόνο το 40% της τουρκικής κοινής γνώμης συμφωνεί με την αλλαγή του πολιτεύματος. Για το λόγο αυτό, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε την πραγματοποίηση σχετικών ημερίδων και συνεδρίων σε όλη τη χώρα, προκειμένου η τουρκική κοινωνία να αλλάξει άποψη.
Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ενεργώντας ως ασκούμενος πρωθυπουργός ή κομπάρσος του Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα έχει την τύχη να αναδειχθεί σε νέο ηγέτη και θα συναγωνίζεται τον Τούρκο Πρόεδρο, με συνέπεια το υπουργικό συμβούλιο να τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο του προεδρικού μεγάρου.
Η ενδεχόμενη δημιουργία μια νέας πολιτικής κίνησης από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Αμπντουλάχ Γκιούλ παρατείνεται επ’ αόριστον.
Θα συνεχίσει η επιθετική πολιτική του Ερντογάν εναντίον του Φετουλάχ Γκιουλέν με σκοπό την οικονομική κατάρρευση των μηχανισμών του εν λόγω ιμάμη. Επίσης, η επιλογή του Ερντογάν να εξαρθρώσει το παρακράτος του εν λόγω ιμάμη, όχι μέσω των δημοκρατικών και θεσμικών δομών αλλά με τη χρησιμοποίηση «παράλληλων-παράνομων» οργανώσεων αφύπνισε το βαθύ κράτος στην Τουρκία που βρισκόταν εν υπνώσει λόγω των πληγμάτων που αυτό υπέστη από τις δίκες Εργκένεκον και Βαριοπούλας. Σημειωτέον ότι, ήδη άρχισαν οι δολοφονίες Κούρδων στην νοτιοανατολική Τουρκία και στο εγγύς μέλλον θα γίνουμε μάρτυρες σταδιακά αυξανόμενων σφαγών και δολοφονιών.
Αναφορικά με τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών, η Άγκυρα θα εφαρμόσει μια πολιτική ρήξης και προσέγγισης ταυτόχρονα. Σε ό,τι αφορά στο πρόβλημα των προσφύγων και παράτυπων μεταναστών, η Άγκυρα δεν προβλέπεται να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα συνάδει με τα τουρκικά συμφέροντα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι, η τουρκική κυβέρνηση ανέθεσε σε Κέντρα Στρατηγικών Αναλύσεων τη διενέργεια σχετικών μελετών και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν συγκλίνουν στην άποψη ότι η παραμονή προσφύγων και μεταναστών στην Τουρκία δημιουργεί πολυδιάστατα προβλήματα, τα οποία θα οξύνονται με την πάροδο του χρόνου και έχουν σχέση με: α. Την εσωτερική ασφάλεια. β. Τη στέγαση, απασχόληση και ένταξη των προσφύγων στην τουρκική κοινωνία. γ. Την εκπαίδευση. δ. Την υγεία. ε. Την οικονομία.
O πρόεδρος Ερντογάν, αλλάζοντας τις τακτικές του κινήσεις, θα επιδιώξει να μετατρέψει τη μεγάλη στήριξη της τουρκικής κοινωνίας κατά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου σε πλεονέκτημα, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια του να ανατρέψει την απομόνωση της χώρας του σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
Η μακρόχρονη εμπόλεμη κατάσταση με το ΡΚΚ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στους οικονομικούς δείκτες της Τουρκίας, όσο στις σχέσεις της Άγκυρας σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Μάλιστα, το ΡΚΚ δημιουργεί την εντύπωση ότι αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση διοίκησης της νοτιανατολικής Τουρκίας, ξεσηκώνοντας τον κουρδικό πληθυσμό σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου αυτές να αποκτήσουν την αυτονομία τους. Επίσης, οι εξελίξεις στο Ιράκ, οι εξελίξεις στη Συρία και οι δρομολογούμενες περιφερειακές αλλαγές στη Μέση Ανατολή δημιούργησαν προσδοκίες στο ΡΚΚ, προκειμένου αυτό να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους του, μέσω ένοπλου αγώνα στα αστικά κέντρα (αντάρτικο πόλεων) και στα βουνά ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό, ο Τούρκος πρόεδρος θα επιδιώξει ένα νέο άνοιγμα προς τους Κούρδους, φυσικά από θέση ισχύος, με αβέβαια αποτελέσματα λόγω της βαθιάς ρήξης που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες. Υπόψη ότι, η παρούσα τουρκική στρατηγική έχει ως στόχο να μετατρέψει σε πλεονεκτήματα, υπέρ αυτής, τα τρωτά σημεία των Κούρδων ανταρτών, χρησιμοποιώντας κατασταλτικά, ψυχολογικά και διπλωματικά μέτρα. Πρώτον, με τα κατασταλτικά μέτρα οι Τούρκοι προσβάλουν το σύστημα διοίκησης και λογιστικής υποστήριξης του ΡΚΚ τόσο εντός της τουρκικής επικράτειας όσο και εντός του βορείου Ιράκ, προκείμενου να αποδιοργανώσουν πλήρως τις ανταρτικές δομές. Δεύτερον, τα ψυχολογικά μέτρα έχουν να κάνουν με τη επικήρυξη ηγετικών στελεχών του ΡΚΚ, την ποινικοποίηση Κούρδων πολιτικών, τις δολοφονίες προβεβλημένων Κούρδων, την προσπάθεια χειραγώγησης του τοπικού πληθυσμού για την αποτροπή μιας ενδεχόμενης πολιτικής απειθαρχίας, την καταπάτηση της ελευθερίας του τύπου και την προβολή του ΡΚΚ ως μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία δεν αναγνωρίζει την κυριαρχία του κουρδικού κόμματος HDP και έχει σαν σκοπό οι Κούρδοι να απορρίψουν το Ισλάμ και να γίνουν άθεοι. Αναφορικά με την επικήρυξη στελεχών του ΡΚΚ, το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποίησε ότι έχουν δεσμευθεί 149 εκατ. ΕΥΡΩ, τα οποία επρόκειτο να διατεθούν για την κατασκευή 200 σχολείων 24 αιθουσών έκαστο και 20 νοσοκομείων 200 κλινών έκαστο. Και τρίτον, τα διπλωματικά μέτρα, τα οποία έχουν ως στόχο είτε την ανοχή είτε τη νομιμοποίηση από τη διεθνή κοινότητα των τουρκικών επιθετικών επιχειρήσεων εναντίον του ΡΚΚ.
Οι στρατιωτικές επιτυχίες των Κουρδικών Δυνάμεων PYD, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέτρεψαν τις τουρκικές επιδιώξεις στη Συρία και προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες στην Άγκυρα, η οποία θεωρεί ότι, η νέα διαφοροποίηση των χαρτών στη Συρία και το Ιράκ θα έχει ως συνέπεια την απώλεια τουρκικού εδάφους και την αλλαγή συνόρων στην περιοχή. Για το λόγο αυτό, αφενός ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί συνεχώς τους Κούρδους ότι δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία κουρδικού κράτους στη βόρεια Συρία, αφετέρου έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημιουργία μιας Ασφαλούς Περιοχής (Güvenli Bölgesi) εντός του συριακού εδάφους από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Ας σημειωθεί ακόμη ότι, σύμφωνα με δήλωση του Ντογού Περιντσέκ, προέδρου του κόμματος Vatan Partisi, ο Ερντογάν και ο Πούτιν είχαν συμφωνήσει για τη διεξαγωγή επιθετικής επιχείρησης από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή Cerablus της βόρειας Συρίας, η οποία όμως ακυρώθηκε λόγω της κατάρριψης του ρωσικού αεροσκάφους. Συγκεκριμένα, ο Περιντσέκ επικαλείται κυβερνητικές πηγές που του ανέφεραν ότι, είχαν συνταχθεί τα σχετικά σχέδια, είχαν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες και αναμενόταν η διαταγή εκτελέσεως της επιχείρησης.
Η τουρκική στρατηγική για τη Συρία εστιάζει κυρίως την προσοχή της στα εξής: πρώτον στη δημιουργία ασφαλών περιοχών για τους αμάχους εντός του συριακού εδάφους, αρχικά με τη δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και στη συνέχεια διεξαγωγή αντίστοιχης χερσαίας επιχείρησης. Και δεύτερον, στη συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Διοίκησης με βάση την εθνική πλειοψηφία. Φυσικά, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι, η επιδίωξη των Τούρκων έχει ως στόχο τόσο τη διάσπαση της ενότητας μεταξύ των κουρδικών καντονιών και της διεθνοποιημένης ηγεμονίας τους στη βόρεια Συρία, όσο τη νομιμοποίηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Τουρκμένων και την αποκατάσταση τους λόγω των διώξεων που υπέστησαν. Ωστόσο, η ψυχολογία της απομόνωσης που διακατέχει την τουρκική ηγεσία, λόγω των λανθασμένων επιλογών της, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τους επόμενους μήνες η Άγκυρα να επιδιώξει την δημιουργία επαφών με τη Δαμασκό.
Στις δυνάμεις των αντικαθεστωτικών που μάχονται εναντίον του Άσαντ έχουν ενταχθεί περίπου 5.000 Ουιγούροι, οι οποίοι ανήκουν στο Ισλαμικό Κόμμα Τουρκιστάν [Türkistan İslam Partisi (TİP)] και στο μέλλον αυτοί θα αποτελέσουν μια σοβαρότατη εσωτερική απειλή για την Κίνα. (σ.σ. Οι Ουιγούροι είναι μια τουρκογενής εθνική ομάδα που ζει κυρίως στην αυτόνομη επαρχία Σιντζιάνκ της Κίνας και έχουν συγκροτήσει το ΤΙΡ, το οποίο υποκινείται από την Τουρκία εναντίον του κινεζικού κράτους). Υπόψη ότι, οι εν λόγω Ουιγούροι εκπαιδεύτηκαν στην Τουρκία και κατόπιν προωθήθηκαν στο συριακό έδαφος. Για το λόγο αυτό, η Κίνα αποφάσισε να αποστείλει στη Συρία μια δύναμη 5.000 ανδρών περίπου, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές δυνάμεις των κινεζικών χερσαίων δυνάμεων και θα συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις εναντίον του ισλαμικού κράτους και των αντικαθεστωτικών.
Η απόφαση του Πούτιν να εμπλέξει «άμεσα» τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία εναντίον του ισλαμικού κράτους και των αντικαθεστωτικών οφείλεται σε τέσσερεις λόγους: πρώτον, θα αποπροσανατολισθεί η κοινή γνώμη της Ρωσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως έγινε και με την Ουκρανία. Δεύτερον, θα σταματήσει η διεθνής απομόνωση της Ρωσίας μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και η Μόσχα θα αποκτήσει ενεργό ρόλο στα «διεθνή παίγνια». Τρίτον, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα αποτρέψει την έτι περαιτέρω πτώση της τιμής του πετρελαίου. Και τέταρτον, οι στρατιωτικές επιτυχίες της Μόσχας στη Συρία θα έχει ως αποτέλεσμα τη ρωσική προβολή ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο με σημαντικές χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις.
Η προβολή της ρωσικής αεροπορικής ισχύος στη Συρία αποτελεί κίνδυνο για τα τουρκικά συμφέροντα δεδομένου ότι, αποφεύγεται μια ανεξέλεγκτη κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, ενώ ταυτόχρονα αποσταθεροποιείται η δυναμική παρουσία των τζιχαντιστών και των λοιπών αντικαθεστωτικών δυνάμεων. Παράλληλα, η ανάληψη του ελέγχου του συριακού εναερίου χώρου από τη Ρωσία και η ανάπτυξη των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300 και S-400 στη Συρία αποδυναμώνει το αίτημα των Τούρκων προς τους Αμερικανούς για τη δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στη Συρία, κάτι που δεν επιθυμούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Η πολιτική του δίδυμου Ερντογάν-Νταβούτογλου για τη Συρία έσυρε την Τουρκία σε μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πότε και πώς αυτή θα τελειώσει. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους αποτέλεσε την πιο σημαντική κρίση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής το 2015, όχι μόνο λόγω των διπλωματικών, πολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών προβλημάτων που ακολούθησαν, αλλά διότι αφενός μειώθηκαν σημαντικά οι περιφερειακές πρωτοβουλίες της Τουρκίας, αφετέρου κατέρρευσε μια πολυετής προσπάθεια (σ.σ. άρχισε το 2003) οικοδόμησης σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας. Συγχρόνως, θα αποδυναμωθεί ο ευρασιατικός προσανατολισμός της Τουρκίας ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδίωξη της για συμμετοχή σε διάφορους οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), πλήρη μέλη του οποίου είναι η Ρωσία και η Κίνα. Σημειωτέον ότι, στο παρελθόν ο Ερντογάν, κατ’ επανάληψη, είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση συμμετοχής της χώρας του στον ΟΣΣ ως πλήρες μέλος, η Άγκυρα θα έχανε κάθε ενδιαφέρον για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η διάρρηξη των στενών δεσμών που υπήρχαν μεταξύ Ερντογάν-Πούτιν υποχρεώνει την Άγκυρα να ενεργεί πλέον ως πιο «συνεπής εταίρος» της Δυτικών σε θέματα αμυντικής πολιτικής και ασφάλειας, καθώς επίσης να αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις απαιτήσεις τους, όπως η τουρκο-ισραηλινή προσέγγιση και η ακύρωση της συμφωνίας Τουρκίας-Κίνας για προμήθεια των κινεζικών αντιαεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Ειδικότερα, περιορίζονται οι ελιγμοί και η ανεξαρτησία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, μετατρέποντας την Άγκυρα στρατηγικό όμηρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την τουρκική προκλητικότητα και τις διεθνείς συνεργασίες κρίνεται σκόπιμο να γίνει η ακόλουθη επισήμανση: Το διεθνές δίκαιο και η πολιτική σοφία μπορεί να βρίσκονται ή να μη βρίσκονται από την ίδια πλευρά της διαμάχης και της αντιπαλότητας μεταξύ δύο κρατών. Αν δεν ευρίσκονται, η απλή εμμονή στο γράμμα του νόμου θα είναι απρόσφορη για τα εθνικά συμφέροντα και ίσως να καταστεί και ανήθικη (σ.σ. Επιστήμη και πολιτική της ισχύος, Hans Morgenthau, Μετάφραση-Επίμετρο: Πάνος Τσακαλογιάννης, Εκδόσεις Τουρίκη, 2011). Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η επιλεκτική προάσπιση περιορισμένων συμφερόντων σε συγκεκριμένες περιόδους, η οποία όχι μόνο δεν υπηρετεί και βλάπτει το σύνολο των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά δημιουργεί δεδικασμένα με απρόβλεπτες συνέπειες.

***  Έκτακτο! Σεισμός από την δήλωση Μέρκελ για τους πρόσφυγες...
angela
~ Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε στην Βαυαρία ότι θέλει να υπάρξει έλεγχος για τους μετανάστες που έρχονται αλλά παράλληλα να συνεχίσουν οι πολίτες της Γερμανίας να ταξιδεύουν ελέυθερα στην Ευρώπη.
Η Α. Μέρκελ αποκάλυψε τις προθέσεις της για διατήρηση, προσαρμογή ή κατάργηση συνθήκης Σένγκεν άμεσα σε συζήτηση που πρόκειται να γίνει για το θέμα.
Ακόμα είπε ότι η πρόταση θα έχει άμεση σχέση με τις αλλαγές λόγω της κατάστασης του προσφυγικού και της τρομοκρατίας.
Αν εφαρμοστεί η νέα προσαρμογή της συνθήκης θα πρέπει να γίνει άμεσος έλεγχος στη ροή των προσφύγων.
Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά περισσότερο την Ελλάδα αφού είναι και η πρώτη χώρα όπου διοχετεύονται οι πρόσφυγες σε όλη την Ευρώπη.
Προτεραιότητα της Α. Μέρκελ είναι να αρχίσουν να λειτουργούν τα HOTspots στην Ελλάδα και την Τουρκία και να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στο πλήθος των πρσφύγων.

***  ΣΟΚ! Γυναίκα γέννησε ένα σκυλόμορφο ον... Δείτε στο βίντεο
skylomorfo
To παρακάτω βίντεο αποτελεί την απόδειξη της ύπαρξης του υπερφυσικού.
Μια γυναίκα στην Τουρκία, γέννησε ένα πλάσμα ανάμεσα σε άνθρωπο και σε... σκύλο.
Οι γιατροί δήλωσαν σοκαρισμένοι καθώς δεν είχαν αντικρίσει ποτέ κάτι παρόμοιο.
Δείτε το βίντεο:ΤΟΥΡΚΑΛΑ ΓΕΝΝΑΕΙ ΝΕΦΕΛΙΜ , https://youtu.be/mD-4kIeFYjs  .- {ΕΧΕΙΣ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΠΛΕ ΘΝΗΤΕ... ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΟΥΡΚΑΛΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΝΕΦΕΛΙΜ.ΕΑΝ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ} .-

***

*** Αθλητική  ενημέρωση  :
 
***  Πέθανε ο Μάκης Ψωμιάδης  Από πνευμονικό οίδημα   
Πέθανε ο Μάκης ΨωμιάδηςΠέθανε ο Μάκης Ψωμιάδης από πνευμονικό οίδημα, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί έμφραγμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς»...
Ο Μάκης Ψωμιάδης είχε γεννηθεί στο 1948 στην Καβάλα, από πατέρα ιερέα. Το 1989 ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την ΑΕΚ, όταν και ανέλαβε την Ερασιτεχνική. Σταδιακά μπήκε στη διοίκηση της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο της οποίας ήταν και πρόεδρος. Εκτός της ΑΕΚ ασχολήθηκε και με άλλες ομάδες, όπως οι Ακράτητος και Καβάλα. 
Τον Απρίλιο του 2014 είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε δεκαετή κάθειρξη για υπεξαίρεση, ενώ εκκρεμούσαν εναντίον του και άλλες κατηγορίες. Είχε αφεθεί ελεύθερος τον Αύγουστο του 2015.

***  Σε προχωρημένες συζητήσεις με Βλαχοδήμο ο Παναθηναϊκός  Θα ντυθεί στα πράσινα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού;    
Σε προχωρημένες συζητήσεις με Βλαχοδήμο ο ΠαναθηναϊκόςΠολύ κοντά στο να κλείσει άλλη μια μεταγραφή είναι ο Παναθηναϊκός. Όπως μετέδωσε στον ΣΠΟΡ FM 94,6 o Τάσος Νικολογιάννης οι πράσινοι είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Παναγιώτη Βλαχοδήμο για την απόκτησή του.
Μάλιστα, οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε τέτοιο σημείο που μάλιστα, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι το μόνο που απομένει, είναι ο παίκτης να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει. Κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει αρκετά σύντομα.
Ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος αγωνίζεται ως περιφερειακός επιθετικός και είχε μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι όταν και είχε ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από τους ερυθρόλευκους στη γαλλική, Νιμ.
Οι Πειραιώτες τον είχαν αποκτήσει από την Skoda Ξάνθη και είχε αγωνιστεί δανεικός σε Εργοτέλη, Πλατανιά, Αουγκσμπουργκ.  Πηγή: sport-fm.gr
Αναλυτικά η ανακοίνωση:  Είναι επίσημο...
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Παναγιώτη Βλαχοδήμο και τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Συλλόγου.
Ο Βλαχοδήμος γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1991 στη Στουτγάρδη της Γερμανίας. Στη Στουτγάρδη έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα του έως το 2011 οπότε και τον απέκτησε η Ξάνθη.
Στην πρώτη του σεζόν κατέγραψε 27 συμμετοχές ενώ πέτυχε 3 γκολ. Το 2012 πήρε μετεγγραφή στον Ολυμπιακό, όπου έπαιξε μια χρονιά. Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός κατά σειρά στη γερμανική Αουγκσμπουργκ, στον Πλατανιά, στον Εργοτέλη και στη γαλλική Νιμ. Το καλοκαίρι του 2015 έμεινε ελεύθερος».
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του μίλησε για πρώτη φορά ως παίκτης του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε στο:
Τι τον έκανε να αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού; «Θεωρώ ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού πιστεύει πολύ σε μένα. Όταν μου είπε ο μάνατζερ μου ότι υπάρχει πρόταση από τον Παναθηναϊκό, το μόνο που τους είπα είναι να αφήσουν στην άκρη τις άλλες προτάσεις που υπήρχαν και να προχωρήσουν σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Ήθελα πολύ να παίξω στον Παναθηναϊκό. Είναι ένας πολύ μεγάλος Σύλλογος και το πλάνο που υπάρχει θεωρώ ότι μου ταιριάζει».
Πώς αντιμετωπίζει το νέο σταθμό στην καριέρα σου; «Για μένα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να παίξω στον Παναθηναϊκό και να δείξω στον κόσμο τι μπορώ να κάνω. Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που με πίστεψαν από την πρώτη στιγμή, από τον πρόεδρο μέχρι τον προπονητή. Ξέρω τι μπορώ να κάνω και πιστεύω ότι ξέρουν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού γι’ αυτό και με επέλεξαν».
Ότι επιστρέφει στην Ελλάδα αναζητώντας ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία; «Ευκαιρίες πήρα και στην Ξάνθη και στον Ολυμπιακό. Εξαίρεση αποτελεί η τελευταία διετία που ανήκα στον Ολυμπιακό αλλά δεν έπαιζα εκεί. Και στη Γαλλία, όμως, στη Νιμ τα πήγα καλά. Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Είναι ένα άλλο επίπεδο».
Τι μήνυμα θέλει να στείλει στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού; «Σίγουρα θα δίνω καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μου και θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να εκπληρώσει τους στόχους του. Δεν μου αρέσει να δίνω υποσχέσεις αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι θα προσπαθώ για το καλύτερο δυνατό».
Έκλεισε Μαμούτε Το μεταγραφικό… μπάσιμο του Παναθηναϊκού στην χειμερινή περίοδο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Μετά τους Μπουμάλ, Μέστο, Βλαχοδήμο και τον Λούκα Εβανγκελίστα, που βρίσκεται «προ των πυλών», ο Παναθηναϊκός έκλεισε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή.
Ο λόγος για τον 20χρονο επιθετικό της Γκρέμιο, Γιούρι Μαμούτε, ο οποίος σύμφωνα με εξακριβωμένες πηγές από την Ελλάδα, αλλά και την «χώρα του καφέ» βρίσκεται καθ΄ οδόν για την χώρα μας προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο ενάμιση έτους στο «τριφύλλι» με τη μορφή του δανεισμού.
Οι «πράσινοι» θα διατηρήσουν το δικαίωμα της αγοράς του νεαρού στράικερ, η αξία του οποίου φτάνει τα 4 εκ. ευρώ. Αυτό το ποσό θα πρέπει να καταβάλλει η διοίκηση το ερχόμενο καλοκαίρι εάν θελήσει να τον αποκτήσει από τη Γκρέμιο, σε διαφορετική περίπτωση το κασέ του θα φτάσει τα 7 εκ. ευρώ εάν αποκτηθεί τον Ιούνιο του 2017.
Όπως και στην περίπτωση του Εβανγκελίστα, για την αξία του Μαμούτε, εισηγήθηκε προσωπικά ο Αντρέα Στραματσόνι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού γνωρίζει καλά τον Βραζιλιάνο στράικερ από το «σκάουτινγκ» που έγινε επί θητείας του στην Ουντινέζε και με βάση την πρότασή του κινήθηκε η διοίκηση για την απόκτηση του παίκτη.
Ο Μαμούτε είναι διεθνής με την U20 της Βραζιλίας κι αναμένεται στην Ελλάδα αύριο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο!

***  Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος:
Livescore: Πλατανιάς - Ατρόμητος (0-0), Λεβαδειακός-ΑΕΚ και Εργοτέλης-Πανιώνιος (17:15)
Τρίτη 5 Ιανουαρίου  2016
Λάρισα-Αστέρας Τρίπολης 0-3  .- ^
Βέροια-Ηρακλής 0-1 .- ^

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου
  Πλατανιάς-Ατρόμητος   0-0  .- ^
Διαιτητής: Ι. Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Κίτρινες κάρτες: Στανισάβλιεβιτς, Σελίν, Βάντερσον - Γοδόι
 Πλατανιάς (Γιώργος Παράσχος): Κοκκαλας, Κουλιμπαλί (46` Μαχαμάτ), Βάντερσον, Σελίν, Μπανανά, Γκνιάτιτς, Στανισλιάβιεβιτς (67` Τσουράκης), Γουνδουλάκης, Ανγκούλο, Γκόμες (79` Πάγκαλος), Αποστολόπουλος.
Ατρόμητος (Τραϊανός Δέλλας): Μπάρκας, Κούρος, Λαζαρίδης, Κοντοές, Ούμπιδες Γοδόι (67` Λε Ταλέκ), Μπάλλας, Γκαρσία (73` Ουσέρο), Μπιτόλο, Μπρίτο (88` Φυτανίδης), Ναπολεόνι.

Livescore: Καλλονή - ΠΑΟΚ (1-0), διπλά για ΑΕΚ και Πανιώνιο, «Χ» στην Κρήτη
 Λεβαδειακός-ΑΕΚ  0-1  .-^
Το  γκόλ: 30΄ Μπάργκας
Διαιτητής: Γιάχος (Χίου)
Κίτρινες: Στάθης, Μάντζιος, Τριποτσέρης, Μουλόπουλος, Μαχαίρας - Μπουονανότε, Τζεμπούρ, Κορδέρο, Μπαρμπόσα
 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ακης Μάντζιος): Τσιντώτας, Μουλόπουλος, Γιάχιτς, Τριποτσέρης, Μανωλάς (77΄ Μεντί), Στάθης, Νικολάου (67΄ Νικολάου), Γιακουμάκης, Ντομοβτσίσκι (46΄ Μπεν), Μερεμπασβίλι, Μάντζιος
 ΑΕΚ (Γκουστάβο Πογέτ): Ανέστης, Μπακάκης, Λαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος, Σοϊλέδης, Κορδέρο, Γιόχανσον, Μπουονανότε (76΄ Πλατέλλας), Βάργκας, Μπαρμπόσα (73΄ Σιμόες), Τζεμπούρ (67΄ Αραβίδης)


  Εργοτέλης-Πανιώνιος  0-1 .- ^
Το  γκόλ : 17΄ Καραμάνος
Διαιτητής: Σπ. Σελίμος (Λακωνίας)
Κίτρινες κάρτες: Άλλα - Καθάριος, Βιγιάλμπα, Μπακασέτας, Αργυρόπουλος
 Εργοτέλης (Σταύρος Λαμπράκης): Αθανασίου, Ρέντζας, Πίτσος, Άλλα, Κούτρης, Αυγενικού, Κούρτι, Φουκαράκης, Δωματάς (23` λ.τ. Κυριακόπουλος), Μάνος, Γαρεφαλάκης (83` Καμαρά).
Πανιώνιος (Μαρίνος Ουζουνίδης): Παπαδόπουλος, Αργυρόπουλος, Καθάριος, Καραμάνος, Μπρούνο Χαλκιαδάκης (88` Κόρμπος), Τασουλής, Βιγιάλμπα (63` Μασούρας), Μπακασέτας (63` Ανσαριφάρντ), Σιώπης, Ρισβάνης, Οικονόμου.

Προβάδισμα για Καλλονή κοντρα στον ΠΑΟΚ, «διπλά» για ΑΕΚ, Πανιώνιο, «Χ» στην Κρήτη
  ΑΕΛ Καλλονής-ΠΑΟΚ   2-1   , (1-0) .-^
Τα  γκόλ  : 3΄ Αναστασιάδης ,  79΄  Γεωργίου , 89 ΄ Μάκ  .-
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Κίτρινες κάρτες: Καλτσάς- Χαρίσης
 Καλλονή: Χογκ, Σπυρόπουλος, Βαλιός, Αναστασιάδης, Τσαμπούρης, Καλτσάς, Ελακόπουλος, Μανούσος (94' Καραγιώργης), Γεωργίου, Μάρκοβιτς (79' Μπαργκάν) και Γουερέ (91' Γιουκαρής).
ΠΑΟΚ: Μελίσσας, Σκόνδρας (60' Μυστακίδης), Λέοβατς, Γκολάσα (70' Σάμπο), Μακ, Βιτόρ, Τσίμιροτ, Χαρίσης, Τζαβέλλας, Αθανασιάδης (60' Μπερμπάτοφ), Πέλκας.
Πέμπτη 7 Ιανουαρίου
Ζωσιμάδες 15:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός
Δημ. Περιβολίων 17:15 Χανιά-Ολυμπιακός

* Οι αγώνες ρεβάνς θα γίνουν 12, 13 και 14 Ιανουαρίου.

***  ΑΡΗΣ - ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ  84-58 .- ^ {Στους 32 του EuroCup}.-
Ο Αρης... ισοπέδωσε τη Νεπτούνας, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στη Βαλένθια
Τα δεκάλεπτα: 25-5, 46-22, 63-44, 84-58
Διαιτητές: Μπισάνγκ (Γαλλία), Ομπράντοβιτς (Βοσνία), Μπάλακ (Ισραήλ)
ΑΡΗΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Ξανθόπουλος 6 (2), Πελεκάνος 2, Φλιώνης, Γουάιτ 19 (1), Γουότερς 9 (1), Ζάρας 9 (1), Χάγκινς 8, Κοέν 2, Μούρτος 5 (1), Σίμτσακ 6, ΜακΝίλ 18 (4)
ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ (Νταϊνιους Αντομάιτις): Γιούιν 13 (3), Σίκσνιους, Μαζέικα 11 (2), Γκιρτζιούνας 6, Μπάντερ, Σαρακάουσκας 3 (1), Ζαβάτσκας 6 (2), Γκραντ 8, Μπιρούτα 11 (1), Μπουτκεβίτσιους.
***  ΒΑΛΕΝΘΙΑ -ΠΑΟΚ  78-62 .- ^ {Στους 32 του EuroCup}.-
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 34-29, 58-47, 78-62.-

 ***  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ  :
Τετάρτη 06/01/2016 13:30 OTE Sport 2 HD
Ουντινέζε - Αταλάντα
Serie A
 15:00 OTE Sport 1 HD
Πλατανιάς - Ατρόμητος
Κύπελλο Ελλάδος
16:00 OTE Sport 8 HD
Λάτσιο - Κάρπι
Serie A
 16:00 OTE Sport 7 HD
Μίλαν - Μπολόνια
Serie A
 16:00 OTE Sport 6 HD
Παλέρμο - Φιορεντίνα
Serie A
 16:00 OTE Sport 5 HD
Κιέβο - Ρόμα
Serie A
 16:00 OTE Sport 2 HD
Γιουβέντους - Βερόνα
Serie A
 17:15 OTE Sport 3 HD
Εργοτέλης - Πανιώνιος
Κύπελλο Ελλάδος
17:15 OTE Sport 1 HD
Λεβαδειακός - ΑΕΚ
Κύπελλο Ελλάδος
19:00 ΕΡΤ3
Άρης - Νεπτούνας
Eurocup
 19:00 OTE Sport 2 HD
Έμπολι - Ίντερ
Serie A
 19:30 OTE Sport 1 HD
ΑΕΛ Καλλονής - ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδος
20:00 Novasports 2
Βαλένθια - ΠΑΟΚ
Eurocup
 20:15 Novasports 3
Μπράγκα - Ακαντέμικα
Πρωτάθλημα Πορτογαλίας
21:00 Eurosport 2
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ουνιόν Ολίμπια
Eurocup
 21:45 OTE Sport 2 HD
Νάπολι - Τορίνο
Serie A
 22:15 Novasports 2
Σετούμπαλ - Σπόρτινγκ
Πρωτάθλημα Πορτογαλίας
22:15 Novasports 1
Πόρτο - Ρίο Άβε
Πρωτάθλημα Πορτογαλίας
02:00 FOX Sports
Montreal Canadiens - New Jersey Devils
NHL
 04:00 OTE Sport 6 HD
Καλιφόρνια - Όρεγκον
NCAA
 04:30 OTE Sport 4 HD
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μέμφις Γκρίζλις
ΝΒΑ

***   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016  :  
 ~Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 01 Ιανουαρίου 2016:  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-01-2016.html .-  
~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 02 Ιανουαρίου 2016 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-02-2016.html .-     ~Αθλητικό  Σαββατοκύριακο  02  και 03  Ιανουαρίου  2016  :
Εβδομαδιαία Αθλητική   Ελληνική  ενημέρωση  από  Arfara News 2016   : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/01/02-03-2016.html .-   
~Η  Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS   στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Κυριακή  03  Ιανουαρίου  2016  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-03-2016.html .- 
 ~  Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι  της  ενημέρωσης  Δευτέρα  04  Ιανουαρίου  2016 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-04-2016.html .- ~ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Δευτέρα  04  Ιανουαρίου  2016 :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/01/04-2016.html .-  
~Η  Εφημερίδα μας    ARFARA  NEWS   στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη  05  Ιανουαρίου  2016 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-05-2016.html .- 
~  Η  Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS   στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τετάρτη  06  Ιανουαρίου  2016 : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-06-2016.html ,  -                                               
 ~                         

****   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4463 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2742 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2721   video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        9916  βίντεο   .-
~**
~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 4672 /. -    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 575 /  -   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.490   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook .-
~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου