ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ

~Μονή Προφήτου Ηλία Αρφαρών Μεσσηνίας 19/07/2016 : https://youtu.be/mEKyRdgCM98 .-

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019


Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .- 
Κυριακή  14 Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ,-
~
ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

~**   14 Ιουλίου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

~  – Τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου τιμά σήμερα,
, η Εκκλησία μας. Ο Όσιος Νικόδημος γεννήθηκε στη Νάξο το έτος 1749 μ.Χ. από γονείς ευσεβείς και ενάρετους, τον Αντώνιο και Αναστασία Καλλιβούρση (η οποία εμόνασε στην Ιερά Μονή Χρυσοστόμου Νάξου, με το όνομα Αγάθη).   
Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Νικόλαος και από μικρός έδειχνε ότι ήταν άνθρωπος μεγάλης αρετής και φοβερής ευφυΐας.  Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στη Νάξο και έπειτα στη σχολή της ίδιας πόλης επέκτεινε τις γνώσεις του, με δάσκαλο τον αδελφό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο.  Κατόπιν 16 χρόνων πήγε στην Ελληνική σχολή της Σμύρνης, όπου κοντά σε φημισμένους διδασκάλους έλαβε ανώτερη παιδεία και αρετή. Μετά από ορισμένες περιπέτειες, το 1775 μ.Χ. πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί, στη Μονή του Άγιου Διονυσίου εκάρη μοναχός με το όνομα Νικόδημος. Οι Πατέρες της Μονής, που διέκριναν τα μεγάλα φυσικά και επίκτητα χαρίσματα του Νικόδημου, τον διόρισαν αναγνώστη και γραμματέα της Μονής. Στη Μονή αυτή ο Νικόδημος, υπήρξε υπόδειγμα διακονίας και πράξεων αρετής. Έπειτα αποσύρθηκε σε κάποιο κελί, όπου με ασκητικό τρόπο, επιδόθηκε στη μελέτη και συγγραφή πολλών οικοδομητικών, θεολογικών και αγιολογικών βιβλίων. Μεταξύ αυτών είναι ο «Συναξαριστής», το «Εορτοδρόμιον», η «Νέα Κλίμακα», ο «Αόρατος Πόλεμος» και άλλα πολλά. Τελικά μετά από διάφορες περιπέτειες, που υπέστη στη βραχύχρονη ζωή του, απεβίωσε από ημιπληγία, σε ηλικία 60 χρονών, τις πρώτες ορθρινές ώρες της 14ης Ιουλίου του έτους 1809 μ.Χ. στο κελλί των Σκουρταίων, στις Καρυές του Αγίου Όρους.
Τα τελευταία του λόγια ήταν η απάντηση που έδωσε στους μαθητές του όταν τον ρώτησαν αν ησυχάζει: «Τον Χριστό έβαλα μέσα μου και πως να μη ησυχάσω;». Ενταφιάστηκε στο Λαυριωτικό Κελί των Σκουρταίων στις Καρυαίς του Άγιου Όρους, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο πνευματικό συγγραφικό έργο, που σήμερα αποτελεί κεφάλαιο για τον λαό της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η Εκκλησία μας επάξια από το έτος 1955 μ.Χ. τον κατέταξε στο Αγιολόγιο της.
Απολυτίκιο:
Ήχος γ’. Την ωραιότητα.
Σοφίας χάριτι, Πάτερ κοσμούμενος, σάλπιξ θεόφθογγος, ώφθης του Πνεύματος, και αρετών υφηγητής, Νικόδημε θεηγόρε, πάσι γαρ παρέθηκας, σωτηρίας διδάγματα, βίου καθαρότητας, διεκφαίνων την έλλαμψιν, τω πλούτω των ενθέων σου λόγων, δι’ ων ως φως τω κόσμω έλαμψας.~**   Προσευχή στην Εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί»


: Ώ Δέσποινα, Θεονυμφε Κόρη, Άλοχε Μήτηρ, Απείρανδρε Τροφέ τού Θεού Λόγου, θαύμα υπερφυέστατον φύσεως, ουράνιε σκηνή τού Υψίστου, υπέρτατέ της αρετής κορυφή, άπλετον πέλαγος τού ελέους, ανεξάντλητον πέλαγος τής ευσπλαχνίας…  

βάθος δυσθεώρητον μυστηρίων δυσλήπτων, δοχείον θεοτευκτον τού υπερουσίου προβλήματος, Πανύμνητε Θεοτόκε Μαρία, επάκουσον ημών τών οικτρών δεομένων σου καί η καθαρότης τής ακηράτου παρθενίας σου άς καθαρίση τάς εσπιλωμένας ημών ψυχάς, ο άφθορος καί σωτήριος τόκος σου μή αποξενώση τήν σωτηρίαν από τούς λατρευτάς σου, τήν οποίαν αυτήν σωτηρίαν εβράβευσε πλουσίως εις τήν άπειρον πληθύν τών πιστώς αυτόν προσκυνούντων.  Παρακαλούμεν εκτενώς, ώ Δέσποινα Θεονυμφε, σκέπε, φρούρει καί διαφύλαττε ημάς τούς ευτελείς οικέτας σου καί πάντας τούς Ορθοδόξους χριστιανούς, τούς μετ’ ευλαβείας προσκυνούντας καί ασπαζομένους τόν ιερό χαρακτήρα τής πανσέπτου εικόνος ταύτης, δί’ αισθητών μέν χειλέων εδώ εις τήν γήν καί διά νοητών εσένα τήν Υπερευλογημένην Μητέρα τού Μονογενούς Υιού τού Θεού εις τούς ουρανούς.  Όθεν καί εκ μέρους πάντων σου δεόμεθα καί σέ παρακαλούμεν νά διατηρής άβλαβον καί ανωτέραν τών εναντίων εχθρών τήν σήν ποίμνην καί κληρούχους πάντας αναδείξον τής δόξης τού αφθόρου σου τόκου καί τής γλυκείας αυτού ελλάμψεως καταξίωσον. Μεθ’ ου τώ Πατρί δόξα, τιμή καί μεγαλοπρέπεια σύν τώ αγίω Πνεύματι εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Άσμα ασμάτων, Δέσποινα ,
Γένους ανθρώπων, σκέπη καί προστασία,
Ως παρ’ αγγέλου, ύμνον επάξιον σοί,
Ούτω τόν λόγον, δέξαι παρ’ ικετών σου.
Άξιον γάρ σέ, μακαρίζειν τήν μόνην,
Θεού Μητέρα, τήν Κεχαριτωμένην.

Έτεροι στίχοι:
Τόν κοπιάσαντα καί γράψαντα φύλαττε Θεοτόκε
ως πολλήν έχουσα πρός Υιόν σου παρρησίαν
υμνηπόλος σου σός ραψωδός αχρείος
Ναθαναήλ ελάχιστος Ζωγραφίτης.             Μοναχών Σεραφείμ και Ναθαναήλ των Αγιορειτών – Από το περιοδικό «Πρωτάτο»
~**  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουλίου 2019- Κυριακή των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου

Κατά Αγιο , ε΄ 14-19 – Των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου
Εἶπεν ὀ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.  

Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.  Μετάφραση  Εἶπεν ὁ Κύριος στούς μαθητές του: «Ἐσεῖς εἶστε τό φῶς γιά τόν κόσμο· μιά πόλη χτισμένη ψηλά στό βουνό δέν μπορεῖ νά κρυφτεῖ. Οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἀνάψουν τό λυχνάρι, δέν τό βάζουν κάτω ἀπό τό δοχεῖο μέ τό ὁποῖο μετροῦν τό σιτάρι, ἀλλά τό τοποθετοῦν στό λυχνοστάτη, γιά νά φωτίζει ὅλους τούς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ. Ἔτσι νά λάμψει καί τό δικό σας φῶς μπροστά στούς ἀνθρώπους, γιά νά δοῦν τά καλά σας ἔργα καί νά δοξολογήσουν τόν οὐράνιο Πατέρα σας. Μή νομίσετε πώς ἦρθα γιά νά καταργήσω τό νόμο ἤ τούς προφῆτες. Δέν ἦρθα γιά νά τά καταργήσω, ἀλλά γιά νά τά πραγματοποιήσω. Σᾶς βεβαιώνω πώς ὅσο ὑπάρχει ὁ κόσμος, ἕως τή συντέλειά του, δέ θά πάψει νά ἰσχύει οὔτε ἕνα γιώτα ἤ μία ὀξεία ἀπό τό νόμο. Ὅποιος, λοιπόν, καταργήσει ἀκόμα καί μία ἀπό τίς πιό μικρές ἐντολές αὐτοῦ τοῦ νόμου καί διδάξει ἔτσι τούς ἄλλους, θά θεωρηθεῖ ἐλάχιστος στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ ὅποιος τίς τηρήσει ὅλες καί διδάξει ἔτσι καί τούς ἄλλους, αὐτός θά θεωρηθεῖ μεγάλος στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

~** Στις 14/07/2019 εορτάζουν:

Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ο σοφός διδάσκαλος της εκκλησίας, Μνήμη της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, Άγιοι Ακύλας, Παύλος, Ηρωδίων οι Απόστολοι και Άγιος Σωσίων, πρώτος Επίσκοπος Λευκάδος, Άγιος Ιούστος

***   54 χρόνια από τον ΘΑΝΑΤΟ του Φώτη Κόντογλου – Η ζωή και το έργο του… (ΒΙΝΤΕΟ)

~  Ο Φώτης Κόντογλου (πραγματικό όνομα Φώτιος Αποστολέλης) γ εννήθηκε στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας το 1895. Τον επόμενο χρόνο έχασε τον πατέρα του Νικόλαο Αποστολέλη και μεγάλωσε κοντά στον αδελφό της μητέρας του, τον θείο του Στέφανο Κόντογλου… 
ηγούμενο του οικογενειακού τους μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής.Με την υποστήριξη του θείου του σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1913-1916) πριν φύγει για το Παρίσι. Η Μικρασιατική Καταστροφή τον έφερε, μαζί με χιλιάδες άλλους πρόσφυγες, πρώτα στη Λέσβο και ύστερα, στην Αθήνα.
Ο Κόντογλου έφυγε από το Αϊβαλί κυνηγημένος, ανέστιος, με μια εικόνα της αγίας Παρασκευής στα χέρια, για να βρεθεί, να πεταχτεί κυριολεκτικά σε μια ελλαδική κοινωνία κατάπληκτη από την αποτυχία της, ανίσχυρη ν’ αντιδράσει και, το χειρότερο, δίχως ελπίδες.  Η ανάγκη ανόρθωσης ενός σταθερού κέντρου πνευματικής αναφοράς, ενός νέου μυθικού κόσμου εσωτερικής πίστης τον έφερε το 1923 στο Άγιον Όρος, όπου μελέτησε ­ βρισκόμενος σε «θεϊκό μεθύσι, με καρδιά που καιγότανε, σε έκσταση», όπως γράφει ­ τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη.
Επιστρέφοντας στην Αθήνα εξέθεσε στο Λύκειο Ελληνίδων μια σειρά από αντίγραφα βυζαντινών τοιχογραφιών και εικόνων που είχε φιλοτεχνήσει στα μοναστήρια. Στον πρόλογο του καταλόγου του αποκαλεί τις αγιογραφίες «τεχνουργήματα – καλλιτεχνήματα», τις θαυμάζει για τη «ζωγραφική σοφία» και τον «έντονο ρυθμό» τους και δεν αρκείται να τις «ξεσηκώσει απλά», αλλά να τις «ανασυνθέσει σχεδόν άρτια»! Ήταν ένας φυσιολάτρης, ένας αισθητιστής «με χριστιανική ανατροφή» και ρομαντικό πάθος για τον «πεθαμένο κόσμο», στον οποίο τον μετέφεραν με την «εξωτική τους φωνή τα μυρίπνοα αυτά άνθη».    Ο Φώτιος Κόντογλου πέθανε στις 13 Ιουλίου 1965 στον «Ευαγγελισμό» από τις επιπλοκές που του είχε προκαλέσει ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εικαστικούς καλλιτέχνες, που άνοιξε νέους δρόμους στην ελληνική ζωγραφική. Το πλούσιο λογοτεχνικό του έργο παρέμεινε εν πολλοίς στρατευμένο στην υπόθεση του Χριστιανισμού, όμως τα πρώιμα έργα του και ιδιαίτερα το μυθιστόρημα «Πέδρο Καζάς» ανήκουν στις σημαντικές στιγμές της λογοτεχνίας μας. Εργογραφία   
 • Ταξείδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Ανατολής, περιγραφικά του τί ακούμε από τα χρόνια των Βυζαντινών, των Φράγκων, των Βενετσάνων και των Τούρκων, 1928.
 • Ὁ θεός Κόνανος καί τό μοναστῆρι του τό λεγόμενο καταβύθιση, Νικολόπουλου, 1943.
 • Ἱστορίες καί περιστατικά κι’ ἄλλα γραψίματα λογῆς λογῆς, Νικολόπουλου, 1944.
 • Ὁ κουρσάρος Πέδρο Καζᾶς, Γλάρος, 1944.
 • Ἓλληνας θαλασσινός στίς θάλασσες τῆς νοτιᾶς, Γλάρος, 1944.
 • Η Αφρική και οι θάλασσες της Νοτιάς, Γλάρος, 1944.
 • Οἱ ἀρχαῖοι ἄνθρωποι τῆς Ἀνατολῆς: Ἱστορία ἀληθινή, Νικολόπουλος, 1945.
 • Ἡμερολόγιον παιδικόν τοῦ 1949, Ἀποστολική Διακονία, 1949
 • Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου, Παπαδημητρίου, 2000.
 • Παναγία και Υπεραγία: Η μετά τόκον παρθένος και μετά θάνατον ζώσα, Αρμός, 2000.
 • Γίγαντες ταπεινοί, Ακρίτας, 2000.
 • Το ασάλευτο θεμέλιο, επιμέλεια Κώστας Σαρδελής, Ακρίτας, 2000.
 • Μικρό Εορταστικό, Ακρίτας, 2000.
 • Ανέστη Χριστός: Η δοκιμασία του λογικού, Αρμός, 2001
 • Μυστικά άνθη: Ήγουν: Κείμενα γύρω από τις αθάνατες αξίες της ορθόδοξης ζωής, Παπαδημητρίου, 2001
 • Χριστού γέννησις: Το φοβερόν μυστήριον, Αρμός, 2001
 • Για να πάρουμε μια ιδέα περί ζωγραφικής, Αθήνα : Αρμός, 2002.
 • Σκληρό τάμα, εικονογράφηση Γιώργου Κόρδη, Αρμός, 2003.
 • Το πάρσιμο της Πόλης, εικονογράφηση Σταμάτης Μπονάτσος, Ακρίτας, 2003.
 • Ταξιδευτές κι ονειροπόλοι, επιμέλεια Νίκος Αγνάντος, Ακρίτας, 2005 
synaxiromion.wordpress.com

***   ΕΙΔΗΣΗ ΒΟΜΒΑ 10 βουλευτές της ελληνικής λύσης για εσχάτη προδοσία…..

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ) προχώρησε σε ανακοίνωση:  
Η Ανακοίνωση είναι η εξής:  Ο Πρόεδρος της κ.Γεώργιος Τάτσιος στις 31/5/18 κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΠΣΜ, είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοτζιά για προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας κατ άρθρον 135 ΠΚ, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σερρών κ.Χρήστου Νάιντου.  Η μήνυση αυτή διεκπεραιώθηκε ταχύτατα από την Ελληνική Δικαιοσύνη.  Την 1/6 διαβιβάστηκε με αρ. πρωτ. ΑΕ2018/1619 στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.   Στις 7/6 χρεώθηκε σε Εισαγγελέα στην Αθήνα.  Η Εισαγγελέας κα Παπαγεωργακοπούλου αμελλητί στις 5/7/18 (πριν δηλαδή την πρόσκληση των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στις 12/67/18) διαβίβασε την μήνυσή μας, μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Βουλή.  Εν τω μεταξύ, είχαμε όλες οι παμμακεδονικές (Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας, Αφρικής, και η υποφαινομένη) προσφύγει από 28/6/18 στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.  Παρότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κοντονής, γνώριζε το γεγονός αυτό, κράτησε στο γραφείο του την παραγγελία της κυρίας Εισαγγελέως για διαβίβαση στην Βουλή, για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 2,5 μηνών.  Κατά την υπογραφή της κατάπτυστης (Συμφωνίας των Πρεσπών), ο μηνυόμενος κ.Κοτζιάς σφετερίστηκε και την εξουσία της Βουλής.  Σήμερα μιλάμε για τετελεσμένο το αδίκημα της έσχατης προδοσίας με σφετερισμό της εξουσίας που απονέμει το Σύνταγμα στο κρατικό αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών. Μιλάμε για κατάλυση δημοκρατικών θεσμών, της έκφρασης του Ελληνικού λαού μέσω δημοψηφίσματος και της λαϊκής κυριαρχίας, ως και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος ( η βουλή, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την αυθεντική βούληση του ελληνικού λαού).  Επίσης τετελεσμένο, μετά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, είναι το αδίκημα της άμεσης συνέργειας σε επιβουλή εδαφικής ακεραιότητας, κατ’ άρθρον 138 ΠΚ.  Να σημειωθεί ότι όταν ο κ.Κοτζιάς με την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΕ τετελεσμένα, με πρόσκληση των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, υπήρχε ήδη σε εκκρεμότητα εις βάρος του, ανοιγείσα ποινική υπόθεση ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ από την Ελληνική Δικαιοσύνη.  Άρα όλες οι μέχρι τώρα ενέργειες του είναι ποινικά κολάσιμες και ακυρώσιμες και για τον λόγο ότι γνώριζε ο ίδιος ο κ.ΚΟΤΖΙΑΣ (και οι, Υπουργός Δικαιοσύνης, Πρωθυπουργός, Υπουργός Εθνικής Άμυνας), ότι διερευνάτο ποινικά η ύπαρξη αδικήματος στις πράξεις του ως Υπουργού Εξωτερικών. Όταν δηλαδή δέσμευε την Ελλάδα στις 17/6 υπογράφοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών, παραχωρώντας το όνομα της Μακεδονίας ΜΑΣ, που κατά τον ισχυρισμό μας σημαίνει και παραχώρηση εδάφους..  
Από τις 5/7/2018 η μήνυσή μας βρισκόταν στα συρτάρια του Υπουργού Δικαιοσύνης κατ’ επιλογήν του και κατά παράνομο τρόπο, διότι ο νόμος επιτάσσει αμελλητί την διαβίβαση στην Βουλή. Η Βουλή έκλεισε με θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος, από τον φρούραρχο στις 13 Ιουλίου, (ημερομηνία μάλιστα, κατά την οποία συζητείτο η αίτηση αναστολής των Παμμακεδονικών Ενώσεων στην Ολομέλεια του ΣτΕ).  Κατά τον τρόπο αυτόν φαλκιδεύτηκε το δημοκρατικό πολίτευμα και στερήθηκε από τους έλληνες βουλευτές το δικαίωμα να κρίνουν κατά συνείδηση σε άμεσο χρόνο, και πριν προκύψουν τετελεσμένα για την Ελλάδα από τις παράνομες πράξεις του Υπουργού, εάν κρίνουν ότι οφείλει άμεσα να αρθεί η ασυλία του και να καταστεί κατηγορούμενος.  Ώσπου στις 28/9 εν μέσω του ορυμαγδού της πληροφόρησης για το δημοψήφισμα στα Σκόπια , ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέστειλε την μήνυσή μας στην Βουλή, μαζί με άλλες 4 ήσσονος σημασίας, με προφανή σκοπό να ΑΡΑΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ, ώστε να περάσει απαρατήρητη και τελικά να θαφτεί.  Σε κάθε περίπτωση, όταν ο Υπουργός έδινε εντολή στην αντιπροσωπεία μας στο ΝΑΤΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ, και πολύ περισσότερο, να μην φέρει αντίρρηση στην απαίτηση της Τουρκίας, η χώρα αυτή να προσκληθεί με το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΚΕΤΟ!, ήταν απολύτως υπόλογος έναντι της Δικαιοσύνης και δεν είχε καν, ούτε την κατ’ επίφασιν νομιμότητα, λόγω, έστω, άρνησης της Βουλής για άρση της ασυλίας του. .Κι αυτό επειδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης προτίμησε την ασφάλεια και κράτησε την μήνυσή μας στο συρτάρι του.  Ενημερώνουμε προς πάσα κατεύθυνση  Σχετικά με τη μήνυση, την οποία έκρινε προς διερεύνηση η Ελληνική Δικαιοσύνη, ΔΙΑΒΙΒΆΖΟΝΤΑΣ ΑΜΕΛΛΗΤΊ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΉ, οφείλουν πολλοί περισσότεροι από 30 βουλευτές (που είναι το απαιτούμενο ελάχιστο) να ζητήσουν την σύσταση εξεταστικής επιτροπής διερεύνησης των ποινικών αδικημάτων του Υπουργού Εξωτερικών, με πρότασή τους (μάλιστα, όλοι όσοι λένε ότι είναι αντίθετοι στη Συμφωνία οφείλουν έμπρακτα να το αποδείξουν).  Οι βουλευτές οφείλουν και αυτοί να αχθούν στο ύψος των περιστάσεων και να διερευνήσουν τα ποινικά αδικήματα του κ. Κοτζιά μετά πρόταση τουλάχιστον 30 βουλευτών.  Ωστόσο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ.Βελόπουλος θέλησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό να απαντήσει σε όσους αναφέρονται στους βουλευτές του κόμματος:  
 Άλλως οφείλει η Δικαιοσύνη να ανακτήσει την πραγματική της λειτουργία και ανεξαρτησία, και να διώξει αυτεπαγγέλτως, ως οφείλει τα ποινικά αδικήματα που διέπραξε ο κ. Κοτζιάς. Κριτής όλων ο ελληνικός λαός . Όλοι παίρνουμε θέση.  Η Μακεδονία είναι και θα παραμείνει Ελλάδα.  Πηγή:popsm.gr
***   K. Χατζηδάκης: «Χρεοκόπησαν την ΔΕΗ! Η κατάσταση είναι ΤΡΑΓΙΚΗ»…

~  Τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΔΕΗ περιέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.  
Όπως είπε χαρακτηριστικά «αντιλαμβάνομαι ότι οι κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι σε μεγάλη επάρκεια γιατί η ΔΕΗ δεν έχει λεφτά να δώσει λεφτά στον ΔΕΔΔΗΕ για να αγοράσει κολώνες».  
Πρόσθεσε, δε, ότι το πρωί της Πέμπτης μετά τις μεγάλες καταστροφές στη Χαλκιδική ««για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα (σ.σ. με την ηλεκτροδότηση) με κάποιο bypass, έπαιρνα εγώ ο ίδιος και ζητούσα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη αλλά δεν υπήρχαν γιατί έχουν πάει σε Κρήτη και Ρόδο για να κρατηθούν τα νησιά».      «Το σύστημα ηλεκτροδότησης είναι σε οριακή κατάσταση» επανέλαβε όσα είχε πει στον ΘΕΜΑ 104,6 ο κ. Χατζηδάκης προσθέτοντας ότι δίνεται μάχη «για να αποφύγουμε να μείνει η χώρα στο σκοτάδι».   
Ο υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε «άστοχη» τη συμφωνία του 2015 που προέβλεπε η ΔΕΗ να πάει στο 50% της αγοράς έναντι μηδενικού οικονομικού ανταλλάγματος, κάνοντας λόγο στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου για «σουρεαλιστικό σκηνικό που έκανε τη ΔΕΗ να χάσει το 90% της αξίας της μετοχής της. Αυτό οδήγησε και τον ορκωτό ελεγκτή να πει ότι η ΔΕΗ είναι στο όριο της χρεοκοπίας». «Η ΔΕΗ είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση που δεν μπορεί τώρα να ιδωτικοποιηθεί γιατί κανείς δεν είναι τόσο τρελός ώστε να το κάνει» συμπλήρωσε ο Κωστής Χατζηδάκης συμπληρώνοντας ότι «αν πέσει η ΔΕΗ θα πέσει η χώρα, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για την εταιρεία και τους εργαζόμενούς της».  Ερωτηθείς, τέλος, για το αν θα υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια απάντησε ότι «αν υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια η ΔΕΗ θα χάσει και άλλους πελάτες».  protothema.gr
 ***   Ξεκίνησαν οι απολογίες για τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα – Στον ανακριτή και η Δούρου την επόμενη εβδομάδα…

Στην τελική ευθεία έχει μπει η ανάκριση για την απόδοση ποινικών ευθυνών σχετικά με τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα κατά τη διάρκεια των οποίων τον Νοέμβριο του 2017 έχασαν τη ζωή τους 25 άνθρωποι.  
Η 7η τακτική ανακρίτρια έχει ήδη ξεκινήσει να λαμβάνει απολογίες από τους εννέα κατηγορούμενους σε βάρος των οποίων μετά την προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για πλημμεληματικές πράξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας στην οποία ανατέθηκε λόγω της σπουδαιότητας της η δικογραφία έχουν βρεθεί ήδη οι τότε δήμαρχοι Μάνδρας και Ελευσίνας, ο δασάρχης Αιγάλεω ,ο διευθυντής δασών και υπάλληλοι του δασαρχείου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να περάσει το ανακριτικό κατώφλι και η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.  
Μέσω της συνηγόρους του, Βάσως Πανταζή, ο τότε δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς, αναφέρει σχετικά: « Κλήθηκα να απολογηθώ ως πολιτικός προϊστάμενος της ΥΔΟΜ (Υπηρεσίας Δόμησης)Ελευσίνας για το πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τον Νοέμβριο του 2017 το γειτονικό μας Δήμο Μάνδρας και κόστισε τη ζωή συνανθρώπων μας. Με την απολογία μου, εκφράζοντας τη λύπη μου για τις ζωές που χάθηκαν και την συμπαράσταση μου στις οικογένειες που πενθούν, προσπάθησα να βοηθήσω την Δικαιοσύνη να εκδώσει μια πρώτη δίκαιη Δικαιοδοτική κρίση, εξηγώντας, ότι ως Δήμαρχος Ελευσίνας δεν είχα καμία απολύτως αρμοδιότητα επί θεμάτων που αφορούν τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια έτερου Δήμου.  Η σύμφωνη γνώμη της κας 7ης Ανακρίτριας και της κας Εισαγγελέως Γνωμοδοτήσεων να αφεθώ ελεύθερος μετά την απολογία μου, χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων, δικαιώνει την προσπάθεια μου να αποκαλυφθεί η αλήθεια στην δύσκολη αυτή υπόθεση».  Ο Γ. Τσουκαλάς κατηγορείται για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρρόη, της πλημμύρας από αμέλεια και της παράβασης καθήκοντος, ενώ μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, σε αντίθεση με άλλους συγκατηγορούμενούς στους οποίους έχουν επιβληθεί χρηματικές εγγυήσεις.  europost.gr
***  Πυρκαγιά σε εξέλιξη στη Ρόδο – Καλύτερη εικόνα στη Λευκάδα…

~  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό της Μαλώνας στη Ρόδο.  
Στο σημείο έχουν σπεύσει 8 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 16 πυροσβέστες και 1 ελικόπτερο και καταβάλλονται προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Μαλώνας Ρόδου. Επιχειρούν 16 με 8 οχήματα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και 1 Ε/Π.
 Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», η πυρκαγιά ξέσπασε σε καλαμιές, περίπου 500 μέτρα έξω από το χωριό, εκεί όπου υπάρχουν κυρίως χωράφια με πορτοκαλιές.
Καλύτερη η εικόνα στο Καλαμίτσι Λευκάδας  Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Καλαμίτσι της Λευκάδας, σε δασική έκταση. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής κι έχουν καταφέρει να περιορίσουν την έκταση της πυρκαγιάς.  protothema.gr
***   ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ! Οι Ιταλοί ΤΙΜΟΥΝ τη ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ με ένα τραγούδι-ΥΜΝΟ στον πολιτισμό μας… (ΒΙΝΤΕΟ)

~  Ένα υπέροχο νοσταλγικό τραγούδι-ύμνος για τον Ελληνισμό της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας έφτιαξε το συγκρότημα Esperia πριν από περίπου 11 χρόνια (2007). 
Τον 8ο με 6ο αιώνα π.Χ. ο αρχαίος ελληνικός κόσμος δημιούργησε μια δεύτερη μεγάλη και ένδοξη Ελλάδα, ίσως με περισσότερη αίγλη και επιτεύγματα από τις μητροπόλεις της, την λεγόμενη Magna Grecia.
Δυστυχώς το τραγούδι δεν είναι ευρέως γνωστό όμως είναι πραγματικά συγκινητικό το αποτέλεσμα. Η νοσταλγία για τον τότε ελληνισμό, ειδικά σε παραλληλισμό με τον σημερινό, είναι μεγάλη. Αξίζει να το ακούσετε παρακάτω. Ευτυχώς κάποιος στο διαδίκτυο φρόντισε να το έχουμε και με ελληνικούς υπότιτλους:
Τέλος, δείτε το παράδειγμα του Κρότωνα, μιας ελληνικής αποικίας, όπου ακόμη και σήμερα οι Ιταλοί βροντοφωνάζουν ότι «Είμαστε η Μεγάλη Ελλάδα»:  
Ο Κρότων υπήρξε αρχαία ελληνική αποικία στην ανατολική ακτή της Καλαβρίας, στις εκβολές του ποταμού Αισάρου, που ιδρύθηκε περίπου το 710 π.Χ. από Αχαιούς. Αφού κυρίευσε την προς βορειοδυτικά ορεινή χώρα και τα χαλκωρυχεία του κόλπου της Τερίνης, ίδρυσε μικρό κράτος εκτεινόμενο από την Αδριατική ως την Τυρρηνική Θάλασσα. Ο Κρότωνας σήμερα είναι παραθαλάσσια πόλη στο … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ! Οι Ιταλοί ΔΕΝ ξεχνούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και ΦΩΝΑΖΟΥΝ «Είμαστε η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ»… (ΕΙΚΟΝΕΣ+ΒΙΝΤΕΟ).

***  «Θρίλερ» με την ανακοίνωση του Πενταγώνου για τους S-400! Παρέμβαση Λ. Οίκου για ΑΚΥΡΩΣΗ της συνέντευξης;…

~  Αναστάτωση επικρατεί από χθες βράδυ στις ΗΠΑ, καθώς γερουσιαστές ζητάνε από τον Ν. Τραμπ να πετάξει τώρα την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. 
Μέχρι στιγμής υπάρχει σιγή ιχθύος από τον Λευκό Οίκο και έγινε γνωστό ότι δεν θα βγάλει σύντομα ανακοίνωση το Πεντάγωνο για την παραλαβή των S-400.
Υπάρχουν δύο σενάρια: Ή ο Ν. Τραμπ θέλει να σκεφτεί συνολικά τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας ή θα έχουμε υποχώρηση από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως οι γερουσιαστές θέλουν εδώ και τώρα κυρώσεις και εάν ο Αμερικανός δεν προχωρήσει σε κάτι τέτοιο το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το βρει μπροστά του.  

Pentagon, Türkiye hakkında düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti.

Toplantı, tarihi belli olmayan bir güne ertelendi.

Just in: Acting SecDef @EsperDoD warns over taking the |n S-400 missile system

"We are aware of Turkey taking delivery of the S-400" per Esper "Our position regarding the F-35 has not changed and I will speak w/my Turkish counterpart... this afternoon"

Acting SecDef @EsperDoD made the comments at the start of his mtg at the Pentagon w/ Minister of Defense Bakhodir Kurbanov

***  Το ατύχημα του Τ. Πάιατ είναι «περίεργο»…

~  Την Πέμπτη 4 Ιουλίου στην καθιερωμένη δεξίωση στον κήπο της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα γιορτάστηκε η ημέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ! Στην 243η επέτειο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα (σήμερα ο Τζέφρι Πάιατ) δεξιώθηκε για άλλη μια φορά Έλληνες επιχειρηματίες, βουλευτές και υπουργούς! 
Όλοι έδωσαν τα διαπιστευτήρια της υποταγής τους στον αμερικανικό παράγοντα!
Την Παρασκευή 5 Ιουλίου ο Αμερικανός Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ επισκέφτηκε την Μάνη και επιδόθηκε στο λατρεμένο του χόμπι, το ποδήλατο! Ωστόσο, υπήρξε μια απρόοπτη εξέλιξη, αφού τραυματίστηκε και οι πρώτες φήμες έκαναν λόγο για κάταγμα και στα δυο του πόδια! Αργότερα όμως η αμερικανική Πρεσβεία διέψευσε αυτές τις φήμες!  Το Σάββατο 6 Ιουλίου ο Τζέφρι Πάιατ, όπως έγινε γνωστό, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο του! Ως άνθρωποι γαλουχημένοι με το Μεγαλείο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεως του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση να έχει! Όμως αλήθεια, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό το ατύχημα;  Μπορεί να συνδεθεί αυτή η προσωρινή «απόσυρσή του» με τις εξελίξεις στην Πατρίδα μας; Από τη στιγμή που θα είναι ακέφαλη επ΄ ολίγον η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, και δεν θα υπάρχει θεσμικός αμερικανικός συνομιλητής στις προδιαγραφόμενες εξελίξεις; Μια «απόσυρση» που παίζει έντονα στους διπλωματικούς κύκλους, από τη στιγμή πού ο Τζέφρι Πάιατ, είναι γνωστό ότι «ακούει» στο βαθύ κράτος των ΗΠΑ (Μπους, Κλίντον, Ομπάμα) και έχει «διαφορές» με τον σημερινό Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυροποιεί καθημερινά την επανεκλογή του στο Προεδρικό Αξίωμα;   Ανώτατος διπλωμάτης σε κουβέντα που κάναμε, εκτίμησε πως ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία «παίζει» σήμερα περισσότερο από ποτέ, μετά την «εξουδετέρωση» του Πρέσβη των ΗΠΑ! Ο ισχυρισμός του αυξάνεται από τη στιγμή που στην κρίση των Ιμίων, οι τουρκικές ειδικές δυνάμεις αποβιβάζονται στην Μεγάλη Ίμια και μετά από 4 περίπου ώρες (31 Ιανουαρίου 1996) καταρρίπτεται το ελικόπτερο του Πολεμικού μας Ναυτικού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα 3 μέλη του πληρώματός του, ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός! Τότε λοιπόν, που αμφισβητήθηκε η ελληνική θαλάσσια κυριαρχία στην περιοχή και χαρακτηρίστηκε γκρίζα ζώνη, η πέριξ των Ιμίων περιοχή, Πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν ο Κωνσταντίνος Σημίτης, ο οποίος είχε εκλεγεί εσπευσμένα από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ στις 18 Ιανουαρίου 1996, λόγω της ασθένειας του τότε εκλεγμένου Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου! Και ο οποίος αρκέστηκε σε λεονταρισμούς πριν την κρίση των Ιμίων και ακολούθως έκανε την κότα, ευχαριστώντας τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ, που εκτόνωσαν την ελληνοτουρκική κρίση! Όμως, η Ελλάς υπέστη βαρύτατη ήττα και η Τουρκία έβαλε πόδι στο Αιγαίο!  Σήμερα το πολιτικό κλίμα είναι περίπου το ίδιο! Νέος Πρωθυπουργός στη χώρα, καθημερινές προκλήσεις των Τούρκων και με έναν Πρέσβη των ΗΠΑ «απόντα»!  Με έναν νέο Πρωθυπουργό, που πρόσφατα ο Αντώνης Σαμαράς, του έκανε γνωστό μέσω της «Καθημερινής», πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε υπόγειες συμφωνίες με τον Ρ. Τ. Ερντογάν για το Αιγαίο!  Εμείς θα προτρέπαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως πρώτη ενημέρωση από τον Αλέξη Τσίπρα να είναι η ενημέρωση περί των ελληνοτουρκικών συνομιλιών Ρ. Τ. Ερντογάν και Αλέξη Τσίπρα! Μην φανεί αδιάβαστος, όπως και ο Κώστας Σημίτης! Οι ημέρες είναι εξόχως πονηρές και τα “ατυχήματα” μπορεί να είναι πολλά!  *Ο Παναγιώτης Αποστόλου είναι πολιτικός αναλυτής – αρθρογράφος
***  Βουλευτικές Εκλογές 2019: Το πώς και το γιατί του αποτελέσματος για τη Μεσσηνία

`~ Η διαδικασία κατανομής των εδρών σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες ακολουθεί τα εξής βήματα :
Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ
Αρχικά οι συνδυασμοί των οποίων η πανελλήνια επίδοση ξεπερνά σε ποσοστό το 3%, συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, και μοιράζονται αναλογικά 250 έδρες. Το εκλογικό μέτρο είναι το ακέραιο πηλίκο του συνόλου των έγκυρων ψήφων όσων συνδυασμών συμμετέχουν στην κατανομή προς το 250. Αν υπάρχουν αδιάθετες έδρες η κατανομή τους γίνεται ανα μια και με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών.
Στο τέλος, ο πρώτος συνδυασμός λαμβάνει επιπλέον 50 έδρες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΥΝΟΛΑΝΔΣΥΡΙΖΑΚΙΝΑΛKKEΕΛ.ΛΥΜΕΡΑ25
Εγκυρα Υπολογισμού Εδρών5.192.7332.251.4111.781.174457.519299.592208.805194.232
Εκλ. Μέτρο (Συνολο/250)20.770
Έδρες με το εκλογικό μέτρο248108852214109
Αχρησιμοποίητο Υπόλοιπο ψήφων8.25115.7245798.8121.1057.302
Έδρες με το υπολοιπο ψηφων211
Bonus α΄ συνδυασμού5050
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ300158862215109
Σημ. : Η ΝΔ έχασε την 159η έδρα για 561 ψήφους σε ολη την επικράτεια, από το ΚΚΕ.
 ΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
Η κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς ανά εκλογική περιφέρεια γίνεται στις εξής φάσεις :
 • Κατανομή των 12 Εδρών Επικρατείας
 • Κατανομή των 238 εδρών
 • Απόδοση 50 εδρών στον πρώτο συνδυασμό
Α. ΕΔΡΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Ως εκλογικό μέτρο υπολογίζεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων των συνδυασμών που λαμβάνουν έδρες, προς τον αριθμό των εδρών Eπικρατείας (12).
Το ακέραιο μέρος της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο είναι το πλήθος των επικρατείας κάθε συνδυασμού. Τυχόν αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανά μια στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΥΝΟΛΑΝΔΣΥΡΙΖΑKINALKKEΕΛ.ΛΥΜΕΡΑ25
Εγκυρα Υπολογισμού Εδρών5.192.7332.251.4111.781.174457.519299.592208.805194.232
Εκλ. Μέτρο 12 Εδρων432.727
Έδρες με το εκλογικό μέτρο10541000
Αχρησιμοποίητο Υπόλοιπο ψήφων87.77650.26624.792299.592208.805194.232
Έδρες με το υπολοιπο ψηφων211
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ12541110

Β. ΕΔΡΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Ως εκλογικό μέτρο σε κάθε εκλογική περιφέρεια λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου, του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων ΟΛΩΝ των συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, δια του αριθμού των εδρών της εκλογικής περιφέρειας.
 Σε α΄ κατανομή, το πλήθος των εδρών κάθε συνδυασμού είναι το ακέραιο μέρος της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων του προς το εκλογικό μέτρο, δηλ. πόσες φορές έχει πιάσει το εκλογικό μέτρο ο συνδυασμός.
Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων είναι η διαφορά των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού μείον το γινόμενο των εδρών που λαμβάνει από την α΄κατανομή, επί το εκλογικό μέτρο.
Στη φάση αυτή η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα :
 • Κατανομή εδρών στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες
 • Κατανομή εδρών στις διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες
 • Κατανομή εδρών στις υπόλοιπες πολυεδρικές εκλογικές περιφέρειες
 • Κατανομή των 50 εδρών στον πρώτο συνδυασμό
 1. ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΕΣ
Η ΝΔ ως πρώτη και στις επτά εκλ. Περιφέρειες Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Σάμου, Φωκίδας καταλαμβάνει και τις επτά έδρες.
 1. ΔΙΕΔΡΙΚΕΣ
Τις έδρες των διεδρικών εκλ. περιφερειών Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Λασιθίου, Πρέβεζας, Ρεθύμνης, Φλώρινας και Χίου, καταλαμβάνουν οι δύο πρώτοι στην εκλ. περιφέρεια συνδυασμοί, δηλ. της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.
 1. ΤΡΙΕΔΡΙΚΕΣ
Η κατανομή των εδρών στις τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες γίνεται με βάση την απλή αναλογική. Οι έδρες κατανέμονται από την πρώτη κατανομή με βάση το εκλογικό μέτρο και στη δεύτερη κατανομή με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων.

Πίνακας Ψήφων και ΕδρώνΝΔΣΥΡΙΖΑΚΙΝΑΛΚΚΕΕΛ.ΛΥΜΕΡΑ25
A/AΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΔΡΕΣΕΓΚΥΡΑΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣ
10Αργολίδος357.61425.024114.40018.54112.05101.87101.8020
11Αρκαδίας360.00925.543118.08416.48812.72301.64501.5800
12Άρτας348.60418.953119.41114.10412.350069409630
14Βοιωτίας365.54623.752121.15916.35514.59502.21802.2330
16Δράμας358.47525.672113.28817.19911.62603.91601.8090
32Κέρκυρας355.56819.523119.12314.16613.88101.33602.6890
34Κιλκίς354.97123.280112.76516.16312.77702.83501.4780
38Λακωνίας352.95926.432210.39717.62301.89301.67901.0640
41Λέσβου358.14922.671116.87114.96405.83911.52201.3090
45Ξάνθης360.76522.357124.06515.32811.33202.08801.4290
50Ροδόπης361.11223.124116.603113.40512.59901.57208450
57Χαλκιδικής362.68926.702115.24416.50011.96902.71402.3870

 1. ΠΟΛΥΕΔΡΙΚΕΣ
Η κατανομή των εδρών γίνεται σε δύο φάσεις:
 1. της α’ κατανομής όπου κάθε συνδυασμός λαμβάνει τις έδρες που του αναλογούν με βάση το όριο του εκλογικού μέτρου. Πριν το επόμενο βήμα της εφαρμογής της Β’ κατανομής με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, υπολογίζεται ο αριθμός των εδρών που δικαιούται ο κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΔΣΥΡΙΖΑΚΙΝΑΛΚΚΕΕΛ.ΛΥΜΕΡΑ25
Κατανομή Εδρών συνολικά158862215109
1Εδρες Επικρατειας54111
2Εδρες Μονοεδρικών7
3Εδρες Διεδρικών77
4Εδρες Τριεδρικών1312101
5Α΄κατανομή Πολυεδρικών726011
Μερικό Σύνολο1048312310
Απαιτούμενες Έδρες Β΄κατανομής Πολυεδρικών543101299

 1. Οι πολυεδρικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες, ταξινομούνται για κάθε συνδυασμό ξεχωριστά με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων του σε αυτές κατά φθίνουσα σειρά, δηλ. από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.
Κάθε συνδυασμός, ξεκινώντας από αυτόν με το μικρότερο ποσοστό έως το μεγαλύτερο, λαμβάνει μία έδρα από κάθε εκλογική περιφέρεια με βάση την προηγούμενη σειρά και αν υπάρχει έδρα που δεν έχει διατεθεί στον προηγούμενο, έως ότου συμπληρώσει τον αριθμό των εδρών του στην βουλή.
Κατανομή Πολυεδρικών Εκλ. ΠεριφερειώνΜΕΡΑ259ΕΛ.ΛΥ9ΚΚΕ12ΚΙΝΑΛ10ΣΥΡΙΖΑ3ΝΔ54
A/AΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΔΡΕΣΕΓΚΥΡΑΜΕΤΡΟΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣ Α'υπολΕΔΡΕΣ Β'ΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣ Α'ΥπολΕΔΡΕΣ Β'ΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣ Α'ΥπολΕΔΡΕΣ Β'ΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣ Α'ΥπολΕΔΡΕΣ Β'ΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣ Α'ΥπολΕΔΡΕΣ Β'ΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣ Α'ΥπολΕΔΡΕΣ Β'
1Α' Αθηνών14237.20816.9439.11409.11416.11106.11115.108015.108112.234012.234174.20146.429100.408515.6932
2Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών15333.02422.20113.787013.78718.46008.460120.604020.604118.616018.616193.99145.187152.558619.3521
3Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών11220.90120.0819.42409.42417.72307.723119.099019.099113.262013.262185.26744.94365.58935.3460
4Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών18366.21720.34516.245016.245110.967010.967126.14715.80220.9581613117.292515.567144.62472.2092
5Α' Πειραιώς6100.97916.8293.89103.8913.41903.4195.56405.5644.98604.98630.011113.18244.160210.5023
6Β' Πειραιώς8147.19318.3996.47906.47916.18606.186111.812011.81217.50007.50056.26431.06744.43627.6380
7Α' Ανατολικής Αττικής10233.11623.3119.02509.025111.304011.304111.575011.575111.740011.74069.080222.4581100.47047.2260
8Β' Δυτικής Αττικής476.22519.0562.44102.4413.99503.9954.51804.5183.99503.99527.62718.57126.13117.0752
9Αιτωλοακαρνανίας7135.41119.3442.86802.8682.27902.2796.67006.670113.872013.872145.93027.24255.429216.7411
13Αχαΐας9170.30218.9225.33905.3395.51105.5119.28309.283115.176015.176168.588311.82255.235217.3912
17Δωδεκανήσου596.96619.3932.91502.9153.74503.7453.10003.10010.062010.06228.83119.43840.03321.2472
18Έβρου483.86820.9672.00102.0014.91604.9162.47102.4716.85206.85223.10612.13937.731116.7642
19Ευβοίας6122.23820.3733.81703.8175.06605.0666.09406.094110.431010.43142.67221.92644.75324.0071
22Ηλείας593.44618.6892.06602.0662.68802.6883.38003.38013.816013.816132.537113.84833.673114.9842
23Ημαθίας480.59420.1482.46602.4664.53504.5353.77003.7706.64306.64321.74211.59433.787113.6392
24Ηρακλείου8171.09421.3866.88806.88813.69403.6946.10906.109119.471019.471173.94039.78251.57928.8070
26Α' Θεσσαλονίκης16302.66018.91614.379014.379116.272016.272116.028016.028118.313018.313194.6975117107.607513.0272
27Β' Θεσσαλονίκης9186.76620.7517.54007.540110.416010.41618.59108.591112.432012.432146.95525.45380.320318.0670
28Ιωαννίνων597.65519.5312.71902.7192.28702.2874.87204.8729.30709.30735.451115.92036.538117.0073
29Καβάλας476.93019.2322.41302.4134.49104.4913.21903.2196.52506.52520.159192732.737113.5052
30Καρδίτσας477.19319.2981.43401.4341.92101.9214.32204.3227.27007.27023.50214.20434.667115.3692
35Κοζάνης591.11618.2232.70102.7013.64903.6494.22504.2259.38709.38728.605110.38235.891117.6683
36Κορινθίας484.14721.0363.08503.0853.43303.4332.35702.3577.12907.12925.89014.85435.139114.1032
37Κυκλάδων472.03618.0092.95302.9532.07802.0783.02703.0276.13806.13820.40412.39531.370113.3612
39Λάρισας8156.41819.5524.39104.3916.76906.76919.77209.772113.742013.742148.88429.78061.46832.8120
43Μαγνησίας6106.63917.7734.03204.0324.60404.6045.68005.6807.02007.02034.297116.524141.33525.7892
44Μεσσηνίας599.74019.9482.99302.9933.32803.3284.69604.6966.82506.82530.551110.60344.30024.4042
46Πέλλας485.39921.3492.12802.1284.78604.7862.20502.2057.92807.92824.44413.09536.014114.6652
47Πιερίας475.39318.8482.09402.0944.31804.3183.00003.0006.42306.42317.590017.590135.775116.9272
52Σερρών6112.06518.6773.50803.5086.82906.82913.81803.8189.72509.72526.05517.37853.839216.4852
53Τρικάλων484.77321.1931.74101.7412.41702.4175.14005.1408.23208.23225.05913.86637.619116.4262
54Φθιώτιδας593.80418.7602.41702.4172.98002.9804.09604.0967.12007.12029.678110.91841.07623.5562
58Χανίων484.71421.1784.11004.1102.64302.6434.25104.2515.54305.54331.644110.46628.84217.6642

Συνοπτικά η κατανομή των εδρών και η εκλογική επίδοση κάθε συνδυασμού πανελλήνια, είναι:
Πίνακας Ψήφων και ΕδρώνΝΔΣΥΡΙΖΑΚΙΝΑΛΚΚΕΕΛ.ΛΥΜΕΡΑ25
A/AΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΔΡΕΣΕΓΚΥΡΑΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣΨΗΦΟΙΕΔΡΕΣ
0Επικρατείας125.649.3322.251.41151.781.1744457.5191299.5921208.8051194.2320
1Α' Αθηνών14237.208100.408774.201412.234115.10816.11109.1141
2Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών15333.024152.558793.991418.616120.60418.460113.7871
3Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών11220.90165.589385.267413.262119.09917.72319.4241
4Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών18366.217144.6249117.292520.958126.147110.967116.2451
5Α' Πειραιώς6100.97944.160530.01114.98605.56403.41903.8910
6Β' Πειραιώς8147.19344.436256.26437.500011.81216.18616.4791
7Α' Ανατολικής Αττικής10233.116100.470469.080311.740011.575111.30419.0251
8Β' Δυτικής Αττικής476.22526.131327.62713.99504.51803.99502.4410
9Αιτωλοακαρνανίας7135.41155.429345.930213.87216.67012.27902.8680
10Αργολίδος357.61425.024114.40018.54112.05101.87101.8020
11Αρκαδίας360.00925.543118.08416.48812.72301.64501.5800
12Άρτας348.60418.953119.41114.10412.350069409630
13Αχαΐας9170.30255.235468.588315.17619.28315.51105.3390
14Βοιωτίας365.54623.752121.15916.35514.59502.21802.2330
15Γρεβενών122.4799.70116.62802.22401.309061505220
16Δράμας358.47525.672113.28817.19911.62603.91601.8090
17Δωδεκανήσου596.96640.033428.831110.06203.10003.74502.9150
18Έβρου483.86837.731323.10616.85202.47104.91602.0010
19Ευβοίας6122.23844.753342.672210.43106.09415.06603.8170
20Ευρυτανίας114.2596.96914.21201.4160399030502590
21Ζακύνθου121.9919.21716.91401.18201.989048407180
22Ηλείας593.44633.673332.537113.81613.38002.68802.0660
23Ημαθίας480.59433.787321.74216.64303.77004.53502.4660
24Ηρακλείου8171.09451.579273.940319.47116.10913.69406.8881
25Θεσπρωτίας230.57312.56919.65314.06101.140055207640
26Α' Θεσσαλονίκης16302.660107.607794.697518.313116.028116.272114.3791
27Β' Θεσσαλονίκης9186.76680.320346.955212.43218.591110.41617.5401
28Ιωαννίνων597.65536.538435.45119.30704.87202.28702.7190
29Καβάλας476.93032.737320.15916.52503.21904.49102.4130
30Καρδίτσας477.19334.667323.50217.27004.32201.92101.4340
31Καστοριάς230.76415.45218.33812.1550777083909180
32Κέρκυρας355.56819.523119.12314.16613.88101.33602.6890
33Κεφαλληνίας122.7358.62517.37701.33102.159056707850
34Κιλκίς354.97123.280112.76516.16312.77702.83501.4780
35Κοζάνης591.11635.891428.60519.38704.22503.64902.7010
36Κορινθίας484.14735.139325.89017.12902.35703.43303.0850
37Κυκλάδων472.03631.370320.40416.13803.02702.07802.9530
38Λακωνίας352.95926.432210.39717.62301.89301.67901.0640
39Λάρισας8156.41861.468348.884213.74219.77216.76914.3910
40Λασιθίου241.59214.276114.37916.37301.21701.09201.2830
41Λέσβου358.14922.671116.87114.96405.83911.52201.3090
42Λευκάδας115.2766.77814.30701.46601.247019804290
43Μαγνησίας6106.63941.335434.29727.02005.68004.60404.0320
44Μεσσηνίας599.74044.300430.55116.82504.69603.32802.9930
45Ξάνθης360.76522.357124.06515.32811.33202.08801.4290
46Πέλλας485.39936.014324.44417.92802.20504.78602.1280
47Πιερίας475.39335.775317.59016.42303.00004.31802.0940
48Πρέβεζας238.79616.870113.33613.19902.124053007860
49Ρεθύμνης246.55817.018117.22314.57101.55201.07001.5900
50Ροδόπης361.11223.124116.603113.40512.59901.57208450
51Σάμου124.4528.34517.11101.67403.537080606870
52Σερρών6112.06553.839426.05519.72503.81806.82913.5080
53Τρικάλων484.77337.619325.05918.23205.14002.41701.7410
54Φθιώτιδας593.80441.076429.67817.12004.09602.98002.4170
55Φλώρινας232.51312.696111.54012.02301.00402.36908950
56Φωκίδας124.22010.83517.06301.78801.444072907280
57Χαλκιδικής362.68926.702115.24416.50011.96902.71402.3870
58Χανίων484.71428.842331.64415.54304.25102.64304.1100
59Χίου230.43313.89416.73914.54701.456073908760
 Του Νίκου Μπασακίδη

***  Μεσσηνία: Τα επίσημα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών - Αναλυτικά η σταυροδοσία

~  Το Πρωτοδικείο Καλαμάτας ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης τα επίσημα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου.
Έχουμε λοιπόν τα εξής:

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του Βύρωνα 16383
2 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου 7325
3 ) ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου 6512
4 ) ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 4169
5 ) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αντωνίου 4152
6 ) ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη 1909
7 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου 1873
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου 44262
2 ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 20913
3 ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Παναγιώτη 14729
4 ) ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Παντελή 8422
5 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Κυριάκου 7164
6 ) ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΙΠΙΝΑ) του Παναγή 6074
7 ) ΝΤΙΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου 5192
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη 1312
2 ) ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Ιωάννη 879
3 ) ΚΕΤΣΕΑ ΦΡΙΝΤΑ του Θρασύβουλου 419
4 ) ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου 342
5 ) ΞΕΝΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σπυρίδωνος 302
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-ΕΔΕΜ-Κινήσεις Πολιτών)
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου 3362
2 ) ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου 2272
3 ) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 1425
4 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου 586
5 ) ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικήτα 554
6 ) ΠΙΕΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Παναγιώτη 545
7 ) ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗ (ΜΠΛΑΝΑ) ΑΘΗΝΑ του Αθανασίου 520
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σαράντου 1532
2 ) ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγιώτη 1023
3 ) ΧΡΗΣΤΕΑ ΣΤΕΛΛΑ του Νικολάου 899
4 ) ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Παναγιώτη 606
5 ) ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Αντωνίου 577
6 ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 458
7 ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου 453
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου 280
2 ) ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ του Αντωνίου 124
3 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ισαάκ - Ευάγγελου 118
4 ) ΜΠΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αθανασίου 110
5 ) ΡΗΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αντωνίου 103
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου 3
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Αποστόλου 126
2 ) ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου 118
3 ) ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία 73
4 ) ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου 67
5 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαράλαμπου 50
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Σπήλιου 135
2 ) ΚΑΤΣΙΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 76
3 ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου 72
4 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 59
5 ) ΣΩΦΡΟΝΑ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου 58
6 ) ΣΑΜΨΩΝΑ ΑΘΗΝΑ του Σπυρίδωνος 49
7 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου 43
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΒΑΡΑΤΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Αδάμ 1032
2 ) ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου 975
3 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Βασιλείου 698
4 ) ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου 602
5 ) ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος 501
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του Ευσταθίου 28
2 ) ΒΑΡΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Βασιλείου 26
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 7
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ (ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παναγιώτη 165
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΜΗΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου 113
2 ) ΔΟΥΛΑΜΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Χαράλαμπου 71
3 ) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 66
4 ) ΔΕΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνος 57
5 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη 49
ΜέΡΑ25
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου 719
2 ) ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη 717
3 ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 629
4 ) ΚΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου 430
5 ) ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Στυλιανού 266
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 167
2 ) ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Περικλή 131
3 ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Χαράλαμπου 122
4 ) ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του Γεωργίου 110
5 ) ΛΙΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Βασιλείου 68
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Καταχωρημένα Τμήματα 510
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ) ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του Νικολάου 506

***  ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ: Ο Κ. Βελόπουλος την Τρίτη στις 9 στον ΑΝΤ1…

~ Μην χάσετε, την Τρίτη 16 Ιουλίου, τη συνέντευξη του προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Κυριάκου Βελόπουλου στον ΑΝΤ1.  
Συγκεκριμένα, ο κ. Βελόπουλος θα παραστεί στην εκπομπή του κ. Παπαδάκη, στις 9 το πρωί.
***   Το μεγαλείο της αρχαιότητας: Ελληνίδα φιλόσοφος στους 40 πιο έξυπνους ανθρώπους της ιστορίας…

~ Πρόκειται για την Υπατία που έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. στην Αλεξάνδρεια και ήταν φιλόσοφος, μαθηματικός και αστρονόμος. Εκτιμάται ότι το IQ της ήταν περίπου 170 έως 210. 
Ο Αμερικανός ηλεκτροχημικός μηχανικός, Libb Thims, θέλησε κάποτε να δημιουγήσει τη λίστα με τα πιο λαμπρά μυαλά στην ιστορία της ανθρωπότητας και για τον σκοπό του αυτόν, διάλεξε έναν μάλλον ανορθόδοξο τρόπο. Κατ’ αρχάς έφτιαξε μια λίστα ανθρώπων με δείκτη νοημοσύνης πάνω από 200, απλά και μόνο για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Οτιδήποτε πάνω από 130 θεωρείται εξαιρετικά υψηλό, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετρήσεις όπως τα τεστ IQ είναι τεχνικές αμφιλεγόμενες και ανακριβείς.      
Σε δεύτερη φάση, ο Thims κατέταξε όσους είχαν μια ισχυρή ικανότητα ή μια αυξημένη κλίση που σε συνδυασμό με το IQ τους, τούς χάριζε επαξίως τον τίτλο της ιδιοφυΐας.  Επειδή δεν ήθελε να αποκλείσει ιδιοφυΐες που έζησαν πριν την εφεύρεση των τεστ IQ, χρησιμοποίησε τη μεθοδολογία Cox που μετρά το IQ με βάση το πόσα κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι για κάθε δεκαετία της ζωής του.   τη συνέχεια, ο Thims προσάρμοσε τα αποτελέσματα IQ που θεωρούσε ανακριβή, μελετώντας τα όσα είχαν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να βρει τυχόν λάθη στις μετρήσεις. Στην ουσία δηλαδή, ο Thims συνυπολόγισε τα IQ με τα επιτεύγματα των ανθρώπων αυτών.  Αν και τα συμπεράσματα είναι πολύ υποκειμενικά και κάποιες φορές φαίνονται τυχαία, παραθέτουμε τους 10 εξυπνότερους ανθρώπους στην ιστορία, σύμφωνα με τα ευρήματα του Thims. Μεταξύ των πρώτων 30 και μια Ελληνίδα ( η Υπατία) που καταλαμβάνει την 22η θέση.  el.gr
***  Όταν η Ρωσία ΔΙΕΛΥΣΕ του Τούρκους και έδωσε προνόμια στους Έλληνες: Η άγνωστη συνθήκη…

10 Ιουλίου 1774: Η τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που προβλέπει -μεταξύ άλλων- ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοΐα για τους Ρώσους.
Τη συνθήκη αυτή θα εκμεταλλευτούν οι Έλληνες, που θα αναπτύξουν τη ναυτιλία τους, κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία, στα οποία θα υψώσουν τη ρωσική σημαία.
Για πολλούς ιστορικούς και διπλωμάτες, θεωρείται η αρχή του τέλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή πήρε το όνομά της από το ομώνυμο βουλγαρικό χωριό (σήμερα ονομάζεται Kainarca), κοντά στη Σιλιστρία, στο οποίο υπογράφηκε το 1774. Ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου μεγάλου Ρωσοτουρκικού πολέμου (1768-74), στον οποίο η Ρωσία κατέλαβε την Αζοφική, την Κριμαία και τη Βεσσαραβία… Τι προβλέπει   Η τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπέγραψαν τη συνθήκη, που προβλέπει -μεταξύ άλλων- ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοΐα για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή, όμως, θα εκμεταλλευτούν οι Έλληνες, που θα αναπτύξουν τη ναυτιλία τους, κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία, στα οποία θα υψώσουν τη ρωσική σημαία. Έτσι, οικοδομήθηκε η περιουσία των ναυτικών που συνέβαλαν ως γνωστό στην επιτυχή έκβαση της Επανάστασης για την ανεξαρτησία μας το 1821.  Με αυτή τη συνθήκη η Ρωσία επέστρεφε στον Σουλτάνο 18 νησιά του Αιγαίου και την Πελοπόννησο και αναγνώριζε την πολιτική ανεξαρτησία των Τατάρων της Κριμαίας, της Βεσσαραβίας και του Κουμπάν. Από την πλευρά της, η Ρωσία εξασφάλισε το δικαίωμα να διατηρεί στόλο στον Εύξεινο Πόντο και απέκτησε το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας των υπό ρωσική σημαία εμπορικών πλοίων, καθώς και του ελεύθερου εμπορίου των Ρώσων υπηκόων στην οθωμανική επικράτεια.  Οι Έλληνες αξιοποίησαν τη συγκεκριμένη παραχώρηση των Τούρκων και με τη συνδρομή της Ρωσίας ανέπτυξαν μεγάλο στόλο που έπλεε στον Εύξεινο Πόντο με ρωσική σημαία. Οι Ρώσοι δε διέθεταν πολλά πλοία, οπότε οι Έλληνες πλοιοκτήτες ανέλαβαν τη ναυπήγηση πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος, στα οποία τοποθετούσαν τη ρωσική σημαία προκειμένου να μεταφέρουν εμπορεύματα στη Ρωσία. Η Τσαρική Ρωσία δεσμευόταν, επίσης, για συνεχή προστασία στη Χριστιανική Θρησκεία και τις εκκλησίες αυτής από την Πύλη.  Από την πλευρά τους, οι Οθωμανοί παραχωρούσαν διάφορα φρούρια επί του Ευξείνου Πόντου στη Ρωσία, θα κατέβαλαν τα έξοδα πολέμου και αναγνώριζαν στη Ρωσία το δικαίωμα δημιουργίας ρωσικών προξενείων σε πόλεις της επιλογής της.  Το «Ανατολικό ζήτημα»  «Ανατολικό ζήτημα» αποκαλείται το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για την τύχη των χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά και το μέλημά τους να φύγουν οι Τούρκοι από την Ευρώπη. Με αυτή την έννοια, το «ανατολικό ζήτημα» είναι στην ουσία το «βαλκανικό ζήτημα». Το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση του προβλήματος ήταν η συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699), όχι μόνον επειδή έδωσε στους Ευρωπαίους το δικαίωμα της «διαμεσολάβησης» σε καιρό πολέμου, αλλά και διότι περιελάμβανε τον όρο της απαλλαγής των χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από κάθε φορολογία που βάραινε μόνον αυτούς.  Ήταν η πρώτη συνθήκη που μεριμνούσε για υπόδουλους των Οθωμανών. Η δεύτερη και κυριότερη ήταν η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που κατέστησε τη Ρωσία προστάτη των χριστιανών υπηκόων της Τουρκίας. Γι’ αυτό, η τυπική αρχή του «ανατολικού ζητήματος» τοποθετείται στη χρονιά αυτή. Βέβαια, στα επόμενα 150 χρόνια, οι υπόδουλοι λαοί ανέλαβαν να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα και να διώξουν τους Τούρκους από σχεδόν ολόκληρη τη Βαλκανική χερσόνησο.  Ένας σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας, όμως, είχε περάσει σε ελληνικά χέρια: Το εμπόριο. Ολόκληρη η εμπορική κίνηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας βρισκόταν σε χέρια είτε αλλοδαπών είτε Ελλήνων, ενώ, από τον ΙΗ’ αιώνα, άρχισε να αναπτύσσεται και το ελληνικό εμπορικό ναυτικό, εξοπλισμένο να αντιμετωπίζει τους πειρατές και με την άνεση κινήσεων, που του έδινε η κάθε φορά σημαία ελεύθερης ναυσιπλοΐας.   Έτσι, πλάι στα στρατιωτικά σώματα των αρματολών και κλεφτών, οι Έλληνες έχτιζαν χωρίς να το ξέρουν και το πολεμικό τους ναυτικό.   Στα τέλη του αιώνα, η γαλλική επανάσταση και ο ναυτικός αποκλεισμός της Γαλλίας έδωσαν στους Έλληνες ναυτικούς τη δυνατότητα καθημερινής άσκησης στους ελιγμούς σε συνθήκες ναυμαχίας, καθώς η διάσπαση των γραμμών του αγγλικού στόλου τους προσπόριζε πλούτη και τον σεβασμό των Γάλλων. Ο κατοπινός ναύαρχος, Ανδρέας Μιαούλης, στα ανοιχτά της Μασσαλίας πήρε τα μαθήματα, που θα του επέτρεπαν να διασπά τις τουρκοαιγυπτιακές γραμμές και να τροφοδοτεί το πολιορκημένο Μεσολόγγι. Μεγάλη ανάπτυξη γνώρισαν οι εμπορικοί στόλοι κυρίως τριών νησιών του Αιγαίου, της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών. O μεγάλος αριθμός πλοίων που συγκέντρωσαν αυτά τα νησιά και τα εξασκημένα σε συνθήκες μάχης πληρώματά τους, καθώς και ο πλούτος που συγκεντρώθηκε από το εμπόριο θα αποτελέσουν ουσιαστικούς παράγοντες επιτυχίας της Επανάστασης του 1821.΄Έτσι, με την ανοχή των Τούρκων και υπό την προστασία της Ρωσίας συντελέστηκε η ραγδαία ανάπτυξη του εμπορικού ναυτικού του υπόδουλου Ελληνισμού, το οποίο ήταν έτοιμο να μετατραπεί σε δεδομένη περίσταση σε πολεμικό. Επιπλέον, το μεταναστευτικό ρεύμα που ευνοήθηκε μετά την υπογραφή της συνθήκης συντέλεσε στην εγκατάσταση χιλιάδων Ελλήνων, εμπόρων, κληρικών, διανοουμένων στη νότια Ρωσία (σημερινή Ουκρανία). Εκεί, οργανώθηκαν σε κοινότητες που ευημερούσαν και προωθούσαν ακόμα περισσότερο τις ελληνορωσικές σχέσεις.  Η ταυτόχρονη άνοδος της Ρωσίας πρόσφερε στους Έλληνες έναν ακόμα χώρο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους.    Ρωσοτουρκικός πόλεμος 1768   Ο σουλτάνος Μουσταφά Γ’ είχε συμπληρώσει έντεκα ειρηνικά χρόνια διακυβέρνησης, όταν το 1768 κάποιοι Πολωνοί, κυνηγημένοι από τον ρωσικό στρατό, πέρασαν τα σύνορά του. Οι Ρώσοι τους ακολούθησαν μέσα στο τουρκικό έδαφος, τους έφτασαν και τους έσφαξαν, αλλά παρέμειναν επί Τουρκικού εδάφους. Ο Μουσταφά δεν είχε λόγο να ενοχληθεί ιδιαίτερα από το συμβάν. Πολύ ευγενικά, ζήτησε από τον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη να αποχωρήσει ο ρωσικός στρατός. Μόνον όταν δεν πήρε απάντηση κατάλαβε πως κάτι συνέβαινε. Ο πόλεμος κηρύχτηκε τον Οκτώβριο του 1768 στα χαρτιά. Οι εχθροπραξίες άρχισαν την επόμενη άνοιξη, ενώ ο ρωσικός στόλος με επικεφαλής τους Ορλόφ ξεκίνησε από τη Βαλτική, βγήκε στον Ατλαντικό, πέρασε στη Μεσόγειο κι έφτασε, το 1770, στο Αιγαίο. Οι επαναστατημένοι Έλληνες είδαν να βγαίνουν από τα πλοία τετρακόσιοι όλοι κι όλοι Ρώσοι, κάμποσοι Μαυροβούνιοι και λίγοι Κροάτες. Ο στόλος κινήθηκε να βρει τους Τούρκους, που τους καταναυμάχησε στο Τσεσμέ, ενώ στη στεριά το τουρκικό λεπίδι θέριζε. Ο ρωσικός στρατός ήταν μακριά. Το 1772 πέρασε τον Δούναβη. Το 1773 απωθήθηκε πίσω αλλ’ η Ρωσία είχε ήδη κερδίσει τις παραδουνάβιες ηγεμονίες.  Την ίδια χρονιά, σουλτάνος έγινε ο Αμπντούλ Χαμίτ Α’. Ήταν 48 χρόνων και μόλις είχε βγει από τη φυλακή, όπου τον είχαν στείλει όταν έκλεισε τα πέντε! Στις 9 Ιουλίου του 1774, υπέγραφε τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Η Συνθήκη αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε μέσα σε 6 ημέρες και περιλαμβάνει 28 φανερά και 2 μυστικά άρθρα. Το σημαντικότερο άρθρο της Συνθήκης αυτής για τους Έλληνες ήταν το 7ο κατά το οποίο: «Η Πύλη υπόσχεται να παρέχει συνεχή προστασία στη Χριστιανική Θρησκεία και τις εκκλησίες αυτής».  Από πλευράς Ρωσίας προς Οθωμανική αυτοκρατορία:   Η Ρωσία αναγνώρισε την πολιτική ανεξαρτησία των Τατάρων της Κριμαίας, της Βασσαραβίας και του Κουμπάν, καθώς και τη θρησκευτική, μόνο, εξάρτηση αυτών από τον Σουλτάνο με την ιδιότητα του Χαλίφη.  Η Ρωσία επιστρέφει στον Σουλτάνο όλα τα νησιά του Αιγαίου που κατείχε. Συνολικά 18 νησιά, καθώς και την Πελοπόννησο.Η Ρωσία αποχωρεί από τις Παρίστριες Ηγεμονίες (Μολδαβία και Βλαχία), που επιστράφησαν μεν στον Σουλτάνο, αλλά ετέθησαν σε ειδικό καθεστώς.  Η Ρωσία εξασφάλισε το δικαίωμα να διατηρεί στόλο στον Εύξεινο Πόντο, αποκτώντας το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας των υπό ρωσική σημαία εμπορικών πλοίων σ’ αυτόν, καθώς και του ελεύθερου εμπορίου των Ρώσων υπηκόων στην οθωμανική επικράτεια.  Η Ρωσία επέβαλε το ασαφές δικαίωμα προστασίας των ορθοδόξων χριστιανών υπηκόων της Πύλης από τον Τσάρο.Από πλευράς Οθωμανικής αυτοκρατορίας προς Ρωσία:  Το χανάτο της Κριμαίας απέκτησε την ανεξαρτησία του από τον σουλτάνο.  Τα διάφορα Φρούρια επί του Ευξείνου Πόντου (Γενικαλέ, Κερτς, Αζοφ κ.ά.) αποδίδονται στη Ρωσία.Η Οθωμανική αυτοκρατορία υποχρεώθηκε σε καταβολή εξόδων πολέμου, «πολεμικής αποζημίωσης» τεσσάρων εκατομμυρίων χρυσών ρουβλίων.  Κατοχυρώθηκε η αυτονομία των ηγεμονιών Μολδαβίας και Βλαχίας και της πολιτικής ανεξαρτησίας των Τατάρων της Κριμαίας.    Σουλτάνος αναγνώρισε στη Ρωσία το δικαίωμα δημιουργίας ρωσικών προξενείων σε πόλεις της επιλογής της.  ΠΗΓΗ: newsbreak.gr
***   Ο Αριστοτέλης για το καθεστώς δουλείας που ζούμε σήμερα: Οι τύραννοι πίνουν το αίμα του λαού…

~   Η αφαίμαξη των πολιτών, επιδίωξη τυραννικών καθεστώτων!  
Διαβάστε τι έγραφε ο Αριστοτέλης πριν μερικές χιλιάδες χρόνια στα «Πολιτικά» και συγκρίνετε το με αυτό που βιώνουμε σήμερα: «Σοβαρότατο θέμα για κάθε πολίτευμα γενικά είναι με τους νόμους και τα υπόλοιπα μέτρα να μην είναι δυνατόν να πλουτίσουν οι άρχοντες. Και τούτο πρέπει να τηρείται κυρίως στα ολιγαρχικά πολιτεύματα» γιατί ο κόσμος ο πολύς δεν αγανακτεί τόσο επειδή δεν παίρνει αξιώματα, αντίθετα ευχαριστιέται όταν είναι ελεύθερος να ασχολείται με τις δικές του υποθέσεις, αγανακτεί όταν νομίζει ότι οι άρχοντες κλέβουν το δημόσιο χρήμα, γιατί τότε ο λαός λυπάται και για τα δυο, δηλαδή τόσο για το ότι δεν συμμετέχει στην εξουσία, όσο και για το ότι δεν συμμετέχει στα κέρδη.» [1]  «Μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι περισσότεροι τύραννοι προήλθαν από τους δημαγωγούς, αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη του λαού, κατηγορώντας τους προνομιούχους. Έτσι ορισμένες τυραννίδες επικράτησαν όταν οι πόλεις έγιναν πιο πολυάνθρωπες, ενώ άλλες νωρίτερα, επειδή οι βασιλείς παρέβησαν τους παραδοσιακούς νόμους και επιδίωξαν μεγαλύτερη απολυταρχία. Αλλες δημιουργήθηκαν από άτομα που πήραν αξιώματα με εκλογή (αφού τα χρόνια τα παλιά τα δημοκρατικά πολιτεύματα έκαναν μακρόχρονες τις θητείες των θρησκευτικών και πολιτικών αρχόντων). Άλλες πάλι γεννήθηκαν μέσα από τα ολιγαρχικά πολιτεύματα, αφού τα τελευταία αναδείκνυαν ένα μόνο ανώτατο άρχοντα. Με όλες τούτες τις συνθήκες εύκολα γινόταν κάποιος τύραννος, φτάνει να το ήθελε, αφού η βασιλεία και τα αξιώματα του έδιναν τη δυνατότητα.» [2]  «Ο τύραννος επιδιώκει τις απολαύσεις, ενώ ο βασιλιάς να κάνει καλό. Γι’ αυτό χαρακτηριστικό πλεονέκτημα του τυράννου είναι τα χρήματα, ενώ του βασιλιά οι τιμές. Αλλά και τη φρουρά του βασιλιά την αποτελούν πολίτες, ενώ του τυράννου μισθοφόροι.  Είναι φανερό ότι η τυραννίδα περιέχει όλα τα κακά της δημοκρατίας και της ολιγαρχίας. Από την ολιγαρχία έχει την επιδίωξη του πλούτου (γιατί έτσι μόνο εξασφαλίζει τη διατήρηση και την τρυφηλότητα) και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον λαό (γι’ αυτό του παίρνει τα όπλα, φέρεται άσχημα στο πλήθος, βασανίζει τους πολίτες, εξαναγκάζοντάς τους να φεύγουν για άλλους τόπους). Τούτα είναι ελαττώματα τόσο της τυραννίδας όσο και της ολιγαρχίας. Κι από την ακραία όμως δημοκρατία η τυραννίδα έχει πάρει τη δίωξη των επιφανών και την κρυφή και φανερή εξόντωσή τους και την εξόριση τους, αφού τους θεωρεί αντιπάλους και εμπόδιο στην εξουσία.  
Γιατί σ’αυτούς οφείλονται συνήθως οι προσπάθειες ανατροπής, αφού υπάρχουν άλλοι που θέλουν να ανεβούν στην εξουσία κι άλλοι που δεν ανέχονται να είναι δούλοι.» [3]   «Οι τυραννίδες επιβιώνουν με δυο τελείως αντίθετους τρόπους– ο ένας είναι γνωστός από την παράδοση και μ’ αυτόν κυβερνούν οι περισσότεροι τύραννοι’ λέγεται ότι τα περισσότερα μέτρα τα θεσμοθέτησε ο Περίανδρος ο Κορίνθιος. Πολλά παρόμοια στοιχεία όμως υπάρχουν και στη βασιλεία των Περσών. Μερικά από εκείνα που χρησιμοποιεί η τυραννίδα για να διατηρηθεί όσο θέλει, τα έχουμε αναφέρει παλιότερα’ δηλαδή τον περιορισμό των πολιτών που υπερεχουν , τον αφανισμό των γενναίων και μεγαλοφρόνων, την κατάργηση των συσσιτίων, των εταιριών, της παιδείας και όλων των σχετικών.  ρέπει ιδιαίτερα να προφυλάγονται από τη γενεσιουργό αιτία δυο παραγόντων» του αδέσμευτου φρονήματος και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πρέπει ακόμα να μην τους αφήνουν να ιδρύουν φιλοσοφικές σχολές και κάθε άλλο είδος πνευματικού ομίλου.  Γενικά οι τύραννοι πρέπει να κάνουν το παν ώστε ο ένας πολίτης να μην ξέρει τον άλλο (γιατί η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων καλλιεργεί την εμπιστοσύνη)» [4]   «Εκτός από τα παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε και άλλα περσικά και βαρβαρικά μέτρα της τυραννίδας (όλα στοχεύουν σ’ ένα σκοπό) να μην τους διαφεύγει τι λένε και τι κάνουν οι αρχόμενοι και να υπάρχουν κατάσκοποι’ όπως στις Συρακούσες έχουν τις γυναίκες που λέγονται «ποταγωγίδες» και τους ωτακουστές, που έστελνε ο Ιέρων σε όλες τις φιλικές και πολιτικές συγκεντρώσεις (από φόβο για τους ανθρώπους εκείνους οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα’ κι αν εκφραστούν ελεύθερα, περνούν λιγότερο απαρατήρητοι).  Άλλη μέθοδος των τυράννων είναι να συκοφαντούν και να προκαλούν φιλονικία μεταξύ φίλων, μεταξύ του λαού και των επιφανών, και μεταξύ των πλουσίων.  Μια μέθοδος των τυράννων είναι να φτωχαίνουν τους αρχόμενους επιβάλλοντας φόρους, ώστε οι φρουροί τους να συντηρούνται με δικά τους έξοδα, και για να μη διαθέτουν χρόνο για συνωμοσίες εναντίον τους, αφού για να συντηρήσουν την οικογένεια πρέπει να δουλέψουν.   Παράδειγμα οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, τα αφιερώματα των Κυψελιδών, ο ναός του Ολύμπιου Δία από τον Πεισίστρατο και τους γιους του στην Αθήνα και τα έργα του Πολυκράτη στη Σάμο (όλα στον ίδιο σκοπό αποβλέπουν, στην απασχόληση και τη φτώχεια των αρχομένων). Αλλο παράδειγμα είναι οι υψηλοί φόροι στις Συρακούσες (την εποχή του Διονυσίου οι πολίτες πλήρωναν σε πέντε χρόνια όλη την περιουσία τους για φόρο86).  Ο τύραννος είναι και φιλοπόλεμος, για δυο λόγους· κρατά τους πολίτες απασχολημένους και χρειάζονται κι αρχηγό. Τη βασιλεία τη σώζουν οι πιστοί οπαδοί, ενώ χαρακτηριστικό της τυραννίδας είναι ότι δεν εμπιστεύεται τους φίλους, γιατί ενώ όλοι οι πολίτες επιθυμούν την κατάλυση μόνο αυτοί μπορούν να την πετύχουν.» [5]  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΟ V [1] 1308b -30~35 [2] 1310b -15~20 [3] 1311a – 0~10 [4] 1311a -30~40 [5] 1313b – 0~25  newside.gr
***


~**   ~  ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

:~ 1. - Stamatios Skoulikas   ,   https://www.youtube.com/stamos01  

~  2. - Stamos Skoulikas https://www.youtube.com/stamatios01  , 

~   3. - Vlasis Skoulikas ,http://www.youtube.com/vlasiskal  ,  

~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019  :                                         
1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .Σάββατο  01  ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης . ~***  ΚΑΛΟ  ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για  ΟΛΟΥΣ μας ! ~**  ΟΜΟΡΦΟ  Σαββατοκύριακο επίσης !:  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/06/arfara-news_94.html .- 
2.-  ARFARA NEWS Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 01  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- ΚΑΛΟ  και ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ  ΜΗΝΑ για ΟΛΟΥ μας !  Χαρούμενο Σαββατοκύριακο !   ~  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/06/arfara-news.html  .-             
30.- Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   Πέμπτη 27  - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/06/27-2019-27-27.html  .-         
31.- Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    Παρασκευή 28  - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/06/28-2019.html  .-                                   
32.- Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   Σάββατο 29 - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/06/29-2019.html .-
 33.- Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    Κυριακή 30 - Ιουνίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/06/30-2019-30-30.html  .-                                                                                                                                         

~***   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 , :
1~* Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 Δευτέρα   01 ΙΟΥΛΙΟΥ  2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ~  ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ για όλους μας : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/06/01-2019-1-1.html .- 
2~.*  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης !  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για ΟΛΟΥΣ μας   : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/07/arfara-news-01-2019-1-atm.html  .-
3 ~. ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας  , Τρίτη 02 Ιουλίου 2019  , Στο  αγιάζι της ενημέρωσης μας .  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/07/arfara-news-02-2019.html .- 
4.- ARFARA NEWS  Η εφημερίδα μας  Νέα από Αρφαρά  Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/arfara-news-03-2019.html  .-
5.-  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη  04 Ιουλίου  2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης μας : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .- 
6.-  Η Εφημερίδα μας ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  .
Πέμπτη 04-07-2019 , Βουλευτικές Εκλογές  07-07-2019 :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/blog-post.html .- 

7.- ARFARA NEWS Τ α  Νέα από ΑΡΦΑΡΆ  Μεσσηνίας  Παρασκευή 05-07-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης   : https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news-05-07-2019.html  .- 
8.-  ARFARA  NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Σάββατο 06 Ιουλίου 2019  ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-

9.- Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  ΚΥΡΙΑΚΗ  07 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .   :  

10.ARFARA NEWS Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Κυριακή 07 Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-:  :      11.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- Κυριακή 07 Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-       ~  **  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ στην ΕΛΛΑΔΑ   07-07-2019 ! : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html .-                                    12.-ARFARA NEWS  Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας Δευτέρα 08-07-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/07/arfara-news-08-07-2019.html .-   
13.-  Εφημερίδα μας  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας .Δευτέρα 08  Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/blog-post.html    .-
14.-Εφημερίδα μας  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 08  Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .- 
15.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα  από ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ . Τρίτη 09 Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της 
16.-   Η  Εφημερίδα μας  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- Τετάρτη 10-07-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/blog-post_9.html ,-.-                                     17.- .-Η  Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας Πέμπτη 11-07-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/07/11-07-2019.html  .-                                        18.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα μας των Αρφαρών .-
Παρασκευή 12-07-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης

 https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .- 
 19.- Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα από Αρφαρά  Μεσσηνίας .- Σάββατο 13-07-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .- 
 20.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .- 
Κυριακή  14 Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :

 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .- 
 21.-
~ FACEBOOK   :
https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas   (1)
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .- (2) .-~